Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


3 comentaris

Secció Teatral de la “Associació Instructiva Recreativa Joventut Democràtica” (1933/37)

Vegeu també: Joventut DemocràticaSindicat AgrícolaInicis del teatre a Cabanes

Després que el 14 d’abril de 1931 es constituís la Segona República es van portar a terme un seguit d’iniciatives locals per promoure els ideals polítics i socials del nou règim. L’1 de febrer de 1932, a Cabanes, es va constituir formalment l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica» amb la finalitat de fomentar la cultura i l’esbarjo. Aquesta associació, creada el 1931, es va instal·lar a la sala del municipi a l’espera de la fundació del Sindicat Agrícola que va tenir lloc el 13 de maig de 1932.

Una de les activitats que va portar a terme l’associació va ser formació d’una “Secció Teatral” de la qual en tenim notícia gràcies al llibre de comptes (1933/1937), signat pel Caixer Josep Noguer i escrit per Modest Serra.

Aquest llibre ha estat cedit a l’arxiu municipal per Pere Serra i Colomer, fill de Modest.

La primera anotació del llibre es remunta al 16 d’abril de 1933, amb el detall de les 128 ptes recaptades en la primera funció celebrada, en la qual es representaren “Gent d’ara” i “De panxa al sol”. L’últim apunt és del 20 de gener de 1937, quan es lliuren al Dipositari del Sindicat les 581,65 ptes existents a caixa. Des de la festa de Sant Isidre de 1936, la Guerra Civil no havia permès fer cap activitat, ni festiva ni teatral.

Gràcies a les anotacions comptables podem conèixer l’activitat de la Secció Teatral amb la relació d’obres representades i alguna de les festes que organitzaven, així com les despeses ocasionades per l’activitat: viatges, materials diversos, lloguer de cadires, electricitat, fusteria, altres serveis professionals, programes, decorats, lletres de gramola, llibrets, begudes pels músics, autobús pels desplaçaments, vestuari, etc.

En 3 anys, entre drames, comèdies i sainets, es van portar a terme 27 representacions teatrals diferents.

Altres activitats de la Secció Teatral de l’Associació “Joventut Democràtica” van ser:

 • Octubre de 1933.- Organització de la festa d’homenatge al nou mestre, Sr. Ramon Tamarit, amb la representació de l’obra “Maleïda guerra” i l’actuació de l’orquestra “Peps” (probablement fos l’Antiga Pep)
 • 2 de febrer de 1934.- Preparació de la festa que abans havia estat de la Candelera, amb una representació teatral i l’actuació de l’orquestrina “Mendoza”
 • Creació d’una secció infantil que actuà, per primera vegada, l’agost de 1934 amb l’obra “Les sabates de Lídia”.

Ramon Tamarit Pérez, el mestre homenatjat, va arribar a Cabanes l’any 1933 per ocupar-se de l’escola de nens i es desconeix quan va deixar la plaça.

Relació de representacions segons els apunts del llibre de comptabilitat

 • 1933
  • abril. “Gent d’ara“, comèdia en 2 actes i “De panxa al sol“, comèdia en 1 acte i en vers
  • maig. “La pols del camí“, drama en 3 actes i “L’amor vigila“, comèdia en 2 actes
  • juny. “Covardies“, comèdia en 2 actes i “Sabates noves“, joguina en un acte y en prosa
  • juliol. “Don Pau dels Consells“, assaig de comèdia en 2 actes i “Clínica de bellesa“, fantasia en 1 acte. Aquest mes es va rebre una gratificació per deixar l’escenari a uns còmics de Pont de Molins
  • agost. “Maleïda guerra“, episodi dramàtic en 3 actes
  • octubre. “Lo desheretat“, drama en 3 actes y en prosa. També es van fer dues representacions de “Maleïda guerra“, una a Colera i l’altra en homenatge al mestre Sr. Ramon Tamarit.
  • novembre. Es va deixar l’escenari per a l’actuació de la companyia “El trasatlántico de la alegría” i es va representar “Lo desheretat” a Verges
  • desembre. “Lo ferrer de tall“, drama en 3 actes i en vers
 • 1934
  • gener. “Solitud“, drama en 3 actes i “Covardies“. La premsa comarcal va publicar una crítica molt favorable de la representació “Solitud”
   • 1934.- Comarcals. De Cabanes. El passat dia 22, la Secció «Joventut Democràtica» posà en escena el drama en tres actes «Solitut» … Empordà Federal, 27/1/1934
  • febrer. “El cor del poble“, comèdia dramàtica en 3 actes. La Secció Teatral també es va fer càrrec de l’orquestrina “Mendoza” que va actuar a la festa del 2 de febrer
  • març. “La dida“, drama en 3 actes i en vers
  • maig. “El pati blau“, idil·li dramàtic en 2 actes
  • juliol. “En pólvora” (Àngel Guimerà), drama en 3 actes
  • agost. “La germaneta“, comèdia en 2 actes i “Les sabates de Lídia“, comèdia en 1 acte. Aquesta última, a càrrec de la secció infantil que actuà per primera vegada
  • octubre. “Maria Rosa” (Àngel Guimerà), drama en 3 actes i prosa
  • desembre. “El carro del vi“, quadre de costums vilatanes en 1 acte i “Com els ocells“, comèdia en 1 acte
 • 1935
 • 1936
  • gener. “La llar apagada” i la comèdia en 2 actes “Ell m’estima
  • febrer. “El fill del senyor Gold“, comèdia en 3 actes
  • maig. No es cita el nom de l’obra representada


1 comentari

Sala “El Sindicat”: inauguració i exposició històrica

Sala El SindicatEl dia 5 de novembre de 2017 es va inaugurar la Sala “El Sindicat”, situada al primer pis del Local Social. És un espai polivalent, amb un aforament d’unes 100 persones, adequat per a activitats de mig format. Està preparat per a exposicions i dotat d’equipament multimèdia (projector, pantalla i equip de so).

Es va triar el nom de «El Sindicat» per tal de recuperar la memòria històrica de l’edifici.

Tot i que ja fa anys que la construcció se la coneix amb el nom de «Local social», un nom molt adient per a un equipament obert a tots els veïns i entitats del municipi,  per als més grans encara és el Sindicat, ja que l’edifici va ser construït, el 1932, pels socis del Sindicat Agrícola de Cabanes.

Amb aquesta nom es vol deixar constància dels orígens de l’edificació i retre homenatge als cabanencs que, fa vuitanta-cinc anys, van fundar el Sindicat Agrícola de Cabanes, sense oblidar als qui, el 1985, en van gestionar la cessió a l’Ajuntament i als qui generosament van cedir els seus drets per tal que «El Sindicat» passés a ser un espai al servei de tot el poble.

En motiu de l’apertura de la sala es va penjar un quadre fixe que descriu gràficament l’evolució de l’edifici, es va editar un tríptic i es va inaugurar una exposició que, en set plafons, resumeix la història del Sindicat i dels seus socis, des del 1932 fins el 1985 que va passar a l’Ajuntament.

Estava previst que la inauguració fos el dia 16 de desembre, però va coincidir amb la concentració d’alcaldes de la pl. Sant Jaume de Barcelona i es va anul·lar l’acte.

Fotos de la inauguració

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Panell, tríptic i plànol

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Exposició

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Inauguració: cartell i invitació

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.


2 comentaris

Cambra Agrària Local de Cabanes

Vegeu: Sindicat Agrícola de Cabanes  |  Inventari del Sindicat Agrícola

Un cop acabada la guerra civil del 1936-1939 foren abolits tota mena de sindicats i cooperatives agrícoles, però les autoritats franquistes conscients del paper dels sindicats agraris, crearen les esmentades Hermandades. Eren hereves, en certa manera, de les antigues Cambres Agràries d’Espanya, organitzades pel R.D. de 14 novembre 1890. Les Hermandades acomplien diferents tasques dins d’àmbit agrari local com la col·laboració amb les autoritats centrals a l’hora de planificar les collites, recollien i feien enquestes i estadístiques, comercialitzaven els productes, demanaven subvencions i defensaven els interessos dels agricultors de cada municipi. Eren, en definitiva, unes institucions molt properes al poble i als problemes quotidians de la pagesia.

Amb l’adveniment de la democràcia, el marc legal fou reformat i les antigues Hermandades Sindicales transformades en cambres agràries locals. Foren establertes com a corporacions de dret públic pel R.D. 1336/77, i passaven a ser òrgans consultius de l’administració en la preparació, aplicació i elaboració de normes que afectessin l’interès agrari i òrgans de col·laboració per al desenvolupament i millora agrària. Establia també que els òrgans de govern eren el ple i el president.

La gestió i tramitació de la Seguretat Social Agrària dels agricultors era portada per una Comissió Local de la Mutualitat Agrària, així que s’han conservat actes, documentació de l’anomenada corresponsalia, cotitzacions, liquidacions, afiliacions al règim especial agrari, petició de pensions, jubilacions i baixes per accidents …/
El volum total de totes les cambres agràries locals de l’Alt Empordà dipositades a l´ACAE és de 70 m.l., encara que no es descarta la possibilitat d’ingressar més documentació, ja que alguns fons són força incomplets.

El fons de la Cambra Agrària de Cabanes ingressà a l’ACAE el dia 17 de novembre de 1994. L’any 1993 les Cambres Agràries Locals foren transpassades a la Generalitat de Catalunya segons el R.D. 48/1993 de 15 de gener, i aquell mateix any el govern autònom va aprovar la Llei 17/1993, per la qual es dissolien les cambres agràries locals i s’establien quatre úniques cambres a tot el territori català, que coincidien amb l’àmbit provincial. Acabaven així cinquanta anys de vida d’aquestes institucions locals que tenien com a objectiu la defensa dels interessos de la pagesia de cada poble i la gestió i la tramitació de la seva seguretat social, a més de subvencions i ajuts. De fet, dins dels fons de les Cambres trobem dues entitats diferents:

 • les Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (1939-1976)
 • les Cambres Agràries Locals (1976-1994), que van substituir les anteriors

A:  Cambra Agrària Local de Cabanes. FONS ACAE110-130. Data 1973-1994.
Volum i suport: 7 capses arxivadores i 4 volums que sumen 0’8 metres lineals.
Suport paper. Inventari, 1994 (E. Serna).

Des del 1979 es té constància que la  Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Cabanas ja actua amb el nom de Cambra Agrària Local de Cabanes.

L’11 d’agost de 1982 es reuneixen el president, els vocals i el secretari per parlar de les reformes que s’han de fer al local del “Sindicat”. L’Ajuntament està disposat a pagar les despeses a canvi de poder usar el local indefinidament. Es subscriu un conveni entre el president i l’alcalde per a l’ús del local, sense que això pressuposi una cessió de la propietat que queda a mans de la Cambra Agrària.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

El Ple de la Cambra Agrària Local del 10 de maig de 1985 va acordar fer donació gratuïta a favor de l’Ajuntament de la finca urbana del c/ Canal, 36 (edifici de l’antic Sindicat Agrícola), amb aquestes condicions:

 • el local ha de ser destinat a funcions cívico-socials i culturals
 • no es podrà vendre fins passats 99 anys
 • s’ha d’habilitar un espai per a oficina de la Cambra

El Ple municipal del 6 de setembre de 1985 dóna compte de l’acceptació de la donació de la finca amb les condicions expressades.

El 1986 les oficines de la Cambra Agrària passen a la planta baixa de l’Ajuntament, segurament a causa de les obres de reforma del “Sindicat”.

El 31 de desembre de 1988, les oficines tanquen al públic per manca de secretari. Les gestions es portaran a terme des de la Càmara Agrària Provincial de Girona. Possiblement aquest tancament va ser provisional ja que l’arxiu de la Cambra Agrària de Cabanes conté documents datats el 1994.


3 comentaris

Família Noguer

 • Josep Noguer i Pomés (1887-1956). Alcalde, soci fundador i president del Sindicat Agrícola de Cabanes
 • Josep Noguer i Guerra (1912-2002). Implicat en múltiples activitats socials, administratives i culturals del poble
 • Joan Noguer i Cardoner (1936-2012). Fotògraf

El 4 de setembre de 1886, Josep Noguer i Carbó, nat a Cabanes el 1828,  es va casar a Avinyonet de Puigventós, amb Francisca Pomés i Roqui,  natural de Pont de Molins. Josep i Francesca van tenir dos fills: Josep  i Joan

Josep Noguer i Pomés va néixer a Cabanes el 6 d’agost de 1887 i el 1912 es va casar amb Rosa Guerra i Subiràs, d’Olot. Va ser alcalde de Cabanes els anys 1934-1935 i els anys 1936-1938. El 1932 va ser soci fundador i president del Sindicat Agrícola de Cabanes. Afiliat a Esquerra Republicana, els diferents documents signats per ell durant la Guerra Civil donen fe de la seva preocupació per la cultura i l’educació dels cabanencs i el benestar dels refugiats i la seva cura en fer les coses ben fetes. En acabar la guerra, Josep Noguer i Pomés, amb 51 anys i ja vidu, va ser sotmés a consell de guerra i condemnat a reclusió perpetua (cal suposar que posteriorment se li va reduir la pena)

Josep Noguer va morir a Cabanes el 6 d’agost de 1956.

Certificat d'estudisJosep Noguer i Guerra, fill de l’anterior, va néixer a Cabanes el 23 d’octubre de 1912. Es va casar amb Carme Cardoner Sudrià. Continuant la tasca que ja havia desenvolupat el seu pare durant la República, Josep Noguer Guerra va ser vice-secretari de l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica».

Entre 1927 i 1933 va ser jugador de la U.E. Cabanes.

Després de la Guerra Civil va ser l’encarregat de portar el control dels títols dels socis del “Sindicat Agrícola”, secretari de la “Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos” i es va ocupar de la comptabilitat de la “Societat Recreativa”, des dels seus inicis l’any 1952, fins a la seva dissolució el 1967. Va portar la gestió del cinema, del 1961 al 1969 i l’administració de les diferents Comissions de Festes,  així com la del coto “Casa Nostra”,  la Societat de caçadors de Cabanes.

Josep Noguer va morir a Cabanes l’1 de desembre de 2002.

Més informació a:
Segona República (1931-1939) –  Guerra Civil  –  Sindicat Agrícola de Cabanes

Josep Noguer Guerra-Carme Cardoner

Més informació a:
Segona República (1931-1939) –  Guerra Civil  –  Sindicat Agrícola de Cabanes

Joan Noguer i Cardoner, fill de Josep Noguer i Carme Cardoner, va néixer a Cabanes el 1936 i va morir el febrer de 2012. Afeccionat a la fotografia, durant un temps també s’hi va dedicar professionalment.

Joan Noguer Cardoner

Gràcies als hereus de la família s’han pogut recuperar documents originals del Sindicat Agrícola, documents personals de Josep Noguer i Guerra i negatius i diapositives del fons fotogràfic de Joan Noguer i Cardoner.

Vegeu: Fons de la família Noguer

 


5 comentaris

Joventut Democràtica

Vegeu també: Societats i Mutualitats  – Sindicat AgrícolaSecció Teatral

L’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica» tenia la seu al local del Sindicat Agrícola, l’actual Local Social.

Es va constituir formalment l’1 de febrer de 1932, amb la finalitat de fomentar la cultura i l’esbarjo però s’havia creat el 1931 i, en els seus inicis, es va instal·lar a la sala del municipi a l’espera de la fundació del Sindicat que va tenir lloc l’any següent.

Estatuts de la “Asociación Instructiva y Recreativa Juventud Democrática”.

La primera junta directiva estava formada per:Juventud Democratica_1

 • President: Josep Llombart Llensa
 • Vice-president: Joan Pey Costei
 • Recaptador: Salvador Amer Serra. Dipositari: Pere Martí Casadevall
 • Vocals: Joan Vergés Noguera i Joan Noguer Pomés
 • Secretari: Joan Batllori Noguer. Vice-secretari: Josep Noguer Guerra

La seva ideologia es manifesta en aquestes paraules del corresponsal de l’Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. (6/2/1932): … si fins avui els dirigents de cada localitat, obeïnt les màximes dels governants han procurat tenir sotmès el poble al caciquisme per continuar imperant valent-se de la ignorància, d’aquí endavant aquest estel de joventut que empren aquesta magna obra de resorgiment procurarà exterminar per sempre aquesta pesta borbònica, ficada dintre les consciències de gent sense ideologia que mancada de l’instrucció necessària no és donen compte encara del canvi de règim que s’ha operat en tot el país i que per desgràcia no coneixem gaire en les poblacions rurals

Cal destacar el segell de l’associació amb el triangle maçònic coronat amb la gorra frígia, símbols del republicanisme.

El mes de juny del mateix any, el president Josep Llombart, jove veterinari de 22 anys, va ser destinat a Palamós, i el va substituir Joan Pey Costei. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. 18/6/1932.

Gràcies a la donació del Sr. Pere Serra Colomer l’arxiu compta amb els Estatuts de l’Associació i el llibre de comptes de la Secció Teatral

Documents:

 • 1932.- 
  • 30 de gener. Josep Llombart, junt amb els altres regidors republicans, demana al Ple l’ús de “la Sala” per a l’Asociación Instructiva y Recreativa Juventud Democrática i que se’ls hi llogui per 5 anys la «Escuela Vieja» per poder portar a terme les activitats organitzades per la secció “Joventut Democràtica”. S’acorda cedir-los el seu ús per tres mesos mentre es tramita el lloguer. Hauran de pagar 3 pessetes mensuals per la llum i altres despeses, amb la condició que l’Ajuntament en pot fer ús per eleccions, mítings o altres reunions
  • 8 d’abril. Terrats i una llarga llista de veïns impugnen el pressupost municipal. En el seu escrit llegit al Ple argumenten que el pressupost és partidista i que pretén dificultar la vida municipal rebaixant la dotació dedicada a serveis essencials. Es queixen d’unes obres innecessàries que es volen fer a la Sala municipal, valorades en 5.741,65 pessetes i que es cedeixi casi gratuïtament aquesta Sala a un determinat grup polític (republicans) que en gaudeix amb els impostos de tots. Fan una relació de totes les partides que s’han rebaixat per aconseguir la satisfacció dels interessos dels regidors republicans, molts d’ells membres de la junta de l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica”.
  • De Cabanes. Festa de Sant Isidre. Primera festa de l’Associació Instructiva i Recreativa «Joventut Democràtica» Empordà Federal, 14/05/1932, pàg. 5
 • 1933/37.- L’entitat comptava amb una Secció Teatral de la qual es conserva el llibre de comptes
 • 1933.-  L’entitat celebra la primera festa major. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R. 21/1/1933
 • 1933, 12 de juliol.- Conferència a càrrec del nou professor senyor Ramon Tamarit, sobre el tema de palpitant actualitat «Com deu ésser l’Escola segons la Constitució Espanyola“. Empordà Federal : setmanari d’U.F.N.R., 29/7/1933
 • 1934.- Comarcals. De Cabanes. El passat dia 22, la Secció «Joventut Democràtica» posà en escena el drama en tres actes «Solitut» … Empordà Federal, 27/1/1934

Recull de premsa:


7 comentaris

El Sindicat

Vegeu també:
Cambra Agrària Local de Cabanes Sindicat agrícola: inventari  Sala El Sindicat – Secció Teatral

Sindicat Agrícola de Cabanes (1932)
Segell Sindicat-1932El Sindicat
 -actual Local Social- es va construir el 1932 per acollir el Sindicat Agrícola de Cabanes.

Una vegada acabada la Guerra Civil, el Sindicat Agrícola va ser dissolt, però l’edifici va continuar al servei del poble, sota la direcció d’altres entitats.

Els documents, notes i memòries de Josep Noguer Guerra, soci del Sindicat Agrícola de Cabanes, ens parlen de la història de l’edifici, del Sindicat Agrícola i de les altres Societats que s’han fet càrrec de la gestió del local, així com també les activitats que s’han portat a terme a l’edifici.

Façana Sindicat

Façana i plànol

Documents:

Fons documental sobre el Sindicat Agrícola – Inventari

 • Escriptura de compra del terreny on es construirà el local del Sindicat. Compra de dos horts anomenats del Molí, propietat de Margarida Cristina (0,125 vessanes, per valor de 1.475 ptes.)  i de Josep Serra (0,49 vessanes, per valor de 3.500 ptes.

Escritura de venta perpetua otorgada por Don José Serra Tuébols y Doña Margarita Cristina Cendra a favor del Sindicato Agrícola de Cabanas autorizada por el revalidado Dr. D. Ramon Vandellós y Marturet abogado y notario en la ciudad de Figueras, 30 de noviembre de 1932Cupó Sindicat

 • Contracte i descripció de les obres …  per a la construcció d’un edifici pel “Sindicat Agrícola” de Cabanes. El contracte va ser signat, el tres d’octubre de 1932, per Josep Noguer i Pomés, Josep Marcó Estela, Josep Serra Tuébols i Pere Ramis Daró, representants del Sindicat Agrícola i Simón Gratacós Oliveres, mestre de cases. (Valor de l’obra: 47.189,40 ptes.). El document descriu:
 • Condicions de l’obra:
  • Preu: quaranta set mil vuitant nou pessetes amb quranta cèntims
  • Temps d’execució: tres mesos
  • Personal: el contractista ha d’ocupar com a manobres els socis que ho sol·licitin
  • Pagament: es pagaran 10.000 ptes als 4 metres d’altura de l’edifici, 10.000 ptes al coronament de les parets sota coberta, 16.500 ptes, després de cobrir, 10.689,40 ptes en acabar les obres
  •  … … …
 • Descripció de l’obra
  • Excavacions, formigó, pareds, teulada, revocats, enguixat ….
  • Cornises, escala, motllures, lavabos, llotges, cuina …
  • Fusteria grossa (taulons) o fusteria de taller amb ferros i vidres
  • Ferreria i pintura
 • Projecte d’edifici per al Sindicat Agrícola: Cabanes.Reglament del Sindicat
  • Façana i Planta (plànol a escala 1:100)
 • Reglamento General del Sindicato Agrícola de Cabanas (1932). Signat, el 13 de maig de 1932, per José Noguer y Pomés, el presidente; Modesto Serra Mont, el secretario; Pere Ramis Daró, el contador; Vicente Llombart, el tesorero; José Marcó Estela, el vocal 1º; José Serra Tuebols, el vocal 2º; Pedro Martí Casadevall, el vocal 3º i uns setanta socis fundadors.
  • Título 1º. Constitución y objeto del Sindicato
   • Artículo 1º.- Con el título de Sindicato Agrícola se constituye en ésta localidad una asociación, regulada por la Ley de 28 de Enero de 1906, que tendrá por objeto el defensar y mejorar, en todo cuanto sea posible, moral y materialmente, las condiciones de sus asociados
   • Artículo 21.- El Sindicato no tendrá carácter político, ni religioso

    Document cedit per la família Altimira_Noguer

  • Título 2º. De los socios
  • Título 3º. De la junta regidora
  • Título 4º. De las asambleas generales
  • Título 5º. Disposiciones generales
 • Cupons de préstec d’aportació. Títols de préstec per valor de 100 ptes,  amb els cupons de venciment.

El Sindicat Agrícola de Cabanes, en virtut de lo disposat en l’article 5è del Reglament General i d’acord amb l’acta de l’Assemblea General celebrada en data 16 de Setembre de 1933, reconeix haver rebut del dit soci l’aportació reintegrable de 100 PESSETES. Aquesta aportació li serà reintegrada en el plaç màzim de vint anys, mitjançant les amortitzacions anyals que acordi l’Assemblea General, i que fins a la seva total amortització en cobrarà l’interès anyal del cinc per cent, per anys vençuts, en 25 de Febrer de cada any. L’amortització es farà mitjançant la presentació del present Préstec d’aportació

 • Diario. Llibre Diari amb el registre de tots els cobraments efectuats pel comptador del Sindicat des del 5 d’octubre de 1932, data d’inici de l’entitad, fins l’11 de desembre de 1938. Sindicat Agrícola de Cabanes – Llibre diari de caixa (1932-1938). ACAE111-98-T2-117 (Document digitalitzat)

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

carta Sindicat

Encapçalament de carta

Cronologia:

1931.- El Govern Civil de Girona aprova la creació, a Cabanes, d’una Societat Recreativa anomenada Asociación Instructiva y Recreativa “Juventud Democrática”. En els seus inicis, i d’acord amb el Ple Municipal, es va instal·lar a la sala del municipi, a l’espera de la fundació del Sindicat Agrícola que va tenir lloc l’any següent.

1932.- L’11 d’abril s’autoritza l’Associació Sindical Agrària. El 13 de maig, es funda el Sindicat Agrícola de Cabanes. Els seus estatuts eren còpia dels del Sindicat d’Espolla. A la primera sessió plenària es va acordar demanar un préstec per a la compra del solar on construir l’edifici del Sindicat i es van posar a subhasta les obres, que s’adjudicaren al contractista figuerenc, Sr. Simon Gratacós, per la quantitat de seixanta mil pessetes.

1932.- L’acta municipal del 25 de setembre dona fe de la petició del permís per construir l’edifici del Sindicat: …

Asimismo se da cuenta de un escrito del Sindicato Agrícola de Cabanas (Girona) que dice así.- Com a President d’aquest Sindicat Agrícola à aquesta Alcaldia Solicito: Permís per à la construcció d’un edifici solar propietat del Sindicat, situat a la part Oest de la població, lindant amb el camí que condueix al Molí, o sigui camí de la bassa, per una part i per las altres amb terrenys propietat de Federic Tuébols, Benet Pomés, Jaume Brosa y Eusebi Puig.- Asi mateix solicito la compareixensa d’aquest digne ajuntament el proper diumenge dia 25 a les 9 hores del matí a l’anomenat lloc , per procedir a la fixació dels límits de carrer, a fi de que estiguin conforme dispossa la lley d’urbanització. Suplica es digni concedir el mencionat permís i espera la presencia en l’esmentat acte. Gracia que espera del seu recte procedir. – Cabanas 24 septembre 1932. El President Josep Noguer.- Alcaldia Constitucional de Cabanas.- acordandose quedar nombrados los Mis, Noguer y Olivés para que vayan al indicado lugar para trazar la linea de la nueva calle…

L’edificació va ser ràpida i la propera festa de Sant Vicenç -gener de 1933-, ja va tenir lloc al nou edifici. La Societat Recreativa es va instal·lar al local.

Construció del

Foto cedida per Gil Capallera

Es va acordar que l’import de la compra del terreny i de la construcció de l’edifici es pagaria en cinc terminis. Els joves de la Societat van organitzar una secció teatral i es va construir un magatzem on s’hi va posar un trull que junt amb el teatre i el cafè van suposar una gran ajuda per poder fer front als pagaments.

Els diners per pagar els terminis es van aconseguir a partir de les aportacions de molts veïns que compraren títols per valor de 100 ptes cadascun. Es va estipular que el préstec s’amortitzaria en 20 anys i que caducaria el 25 de febrer de 1954, aportant un interès del 5% anual. L’any 1935 es van amortitzar quinze títols (1.500 ptes), el 1936 s’amortitzaren setze títols (1.600 ptes), el 1937 ja en van ser trenta tres (3.300 ptes) i el 1938 s’amortitzaren setanta un títols (7.100 ptes), en total 13.500 pessetes.

1932.

 • El 3 d’octubre es signe el contracte per a la construcció de l’edifici
 • El 2 de novembre s’envia una carta al Sr. Josep Puig Pujades demanant la seva intercessió davant el Ministeri d’Agricultura per tal d’agilitzar la tramitació de les diligències del Reglament del Sindicat, ja que sense la seva aprovació no poden tramitar l’escriptura de compra dels terrenys ni gestionar el crèdit
 • El 30 de novembre es formalitzen les escriptures de compra del terreny

1933.- El 29 de juny, el Sindicat Agrícola de Cabanes, junt amb altres entitats, signa un manifest adreçat al Parlament de Catalunya proclamant la voluntat de no pagar cap quota d’arrendament fins que no siguin ateses les seves necessitats

“La lluita per la terra” de Pere Bosch i Cuenca. Documenta Universitaria, 2015

1936.- El 12 de setembre, l’alcalde Josep Noguer i Pomés convoca els veïns als baixos de l’escola, per tal de constituir el Sindicat únic, d’acord amb el que disposa el Govern de la Generalitat.

1936.- El 10 d’octubre, l’alcalde Josep Noguer s’adreça al Sr. Josep Calvet i Mora, Conseller d’Agricultura, informant que:

Constituit el Sindicat Agrícola de conformitat amb les normes … amb el model que ens facilità l’Unió de Rabassaires … vaig apersonar-me a Barcelona a l’objecte d’entregar-los personalment a l’Unió de Rabassaires … i com sigui que han transcorregut alguns dies i no ens han estat encara enviats he tornat a Barcelona, acompanyat d’una carta de recomanació de l’amic Puig Pujades … per tal de mirar de portar els susdits Estatuts ja aprovats, cosa que no vaig poder realitzar perqué segons em digué En Joan Coloma encara s’havien de reunir , per la qual cosa li escric aquesta a fi i efecte de que s’interessi amb tot el que pugui perqué siguin aprovats el més urgent possible… ja que és d’una gran necessitat l’estructuració d’aquest Sindicat sota les noves directrius que estableixen els moments actuals, més a més quan és arribada l’época de la sembra i la desorientació sindical dels agricultors és causa de que es faci en forma bastant irregular i sota una alarma injustificada i aixi una volta posat en marxa el Sindicat cessarà aquest pànic i podrà normalitzar-se més rápidament la qüestió agrícola en aquesta localitat.

Amb la Guerra Civil -iniciada el juliol del 1936- el Sindicat va patir dificultats, en especial a partir de l’any 1938, i el 1939 va ser confiscat. A partir d’aquest moment es van paralitzar les amortitzacions. Només una vegada Josep Ylla Llombart, actuant com a president de l’entitat, va pagar interessos i va amortitzar 12.500 pessetes. Quedaven pendents d’amortitzar 340 títols (34.000 ptes). Un document signat, el 30 de desembre de 1938, pel president Pere Alegrí Batlle i l’encarregat dels títols Josep Noguer, detalla els títols amortitzats entre els anys 1935 i 1938.

1938.- (Acta del Ple municipal del 31 d’octubre) El Comissari Municipal fa constar:

Que el dia 30 de juliol del present any, a les deu hores del matí es personà a l’Ajuntament el major cap de l’Aerodrom de Figueres, demanant se li fes immediata entrega de les claus del local del Sindicat Agrícola d’aquesta població, lloc que necessitava per a les forces volants de l’Aerodrom, havent-se-li indicat que havia de dirigir-se al President del Sindicat Agrícola o al Conserge de l’esmentat local que tal vegada tenia les claus de l’edifici. Que al cap de mitja hora l’esmentat Cap de l’Aerodrom de Figueres, acompanyat pel President del Sindicat Agrícola es personà a l’edifici destinat a Escola, on el mestre Sr. Muntada estava donant les seves lliçons , manifestant, després d’un brevissim examen de l’edifici, que ell es quedava amb aquell local i que a les sis de la tarda estigués lliure i a punt per a esser-li entregat. I havent-li objectat el Sr. Mestre que sense una ordre prèvia per escrit no podia pas fer entrega d’aquell edifici destinat a Escola, a les dotze hores fou entregat a les oficines municipal el següent ofici que, copiat literalment en la seva part textual, diu: “Por sernos necesario para el alojamiento de personal volante y reuniendo condiciones la Escuela de niños de este Pueblo=Ruegole que ordene que para las 18 horas del dia de hoy este dicha Escuela desalojada y en condiciones de poderla habitar = Figueras -30-julio-1938”. Y en cumpliment

d’aquesta ordre fou ocupada per les Forces d’Aviació Militar l’edifici abans destinat a Escola de nois.
aviacio1

1939.– El 22 de gener, dues setmanes abans que les tropes nacionals entressin a Figueres, Juan Massanet Marcé, capità de l’arma d’aviació, ordena que es requisi el Sindicat Agrícola de Cabanes per a la instal·lació d’una indústria. L’ordre provenia del Tinent Coronel Spencer [full manuscrit sense membret, (10,5cm x 15,5cm)]

1939.- El local va ser confiscat i ocupat per la Falange Española y Tradicionalista y de las JONS, per considerar-lo un sindicat polític.

Un cop acabada la guerra civil del 1936-1939 foren abolits tots mena de sindicats i cooperatives agrícoles, però les autoritats franquistes conscients del paper dels sindicats agraris, crearen les esmentades Hermandades. Eren hereves, en certa manera, de les antigues Cambres Agràries d´Espanya, organitzades pel R.D. de 14 novembre 1890. Les Hermandades acomplien diferents tasques dins d´àmbit agrari local com la col·laboració amb les autoritats centrals a l´hora de planificar les collites, recollien i feien enquestes i estadístiques, comercialitzaven els productes, demanaven subvencions i defensaven els interessos dels agricultors de cada municipi. Eren, en definitiva, unes institucions molt properes al poble i als problemes quotidians de la pagesia. A: FONS ACAE110-130 / Cambra Agrària Local de Cabanes.

1939.- 2 d’abril (Acta Ple Municipal). Se da cuenta también de la venta de un saldo ó pico de algarrobas halladas en el Sindicato Agrícola por la cantidad de 25 ptas a Joaquín Torrent. Se ha cobrado también por venta de patatas, también del Sindicato por valor de 22’50 ptas de cuyas dos cantidades quedan cargadas al Sr Depositario que unidas a las anteriorment vendidas arronjan un total de 149 ptas.

1940.- El 14 de desembre se signa el decret d’incautació i la titularitat passa a la Falange Española.Sindicat

1941.- El 30 de juny el Delegat Sindical Provincial envia una circular al Jutge Municipal demanant-li que ordeni a l’alcalde l’entrega de les claus del Sindicat al Jefe de la Hermandad de Labradores ja que d’acord amb les disposicions de 23 de setembre de 1939 i 14 de desembre de 1940 l’edifici s’ha incorporat a la Organización Nacional Sindicalista. El 2 de juliol, el jutge informa l’alcalde de la recepció de l’escrit.

1939-1952.- La Falange, amb la col·laboració d’un cafeter i una Comissió de Festes, va continuar l’activitat a l’edifici del Sindicat sota el nom de Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Cabanas, tot i no estar inscrita a la Cámara Oficial Sindical Agraria de Gerona. Durant aquests anys, diverses Comissions formades per joves de la població i Falangistes van organitzar festes al local i es va pintar.

1951?.- Dos matrius de talonari de la “Comisión Organizadora de Fiestas-Cabanas” que certifiquen el pagament dela quota mensual. No s’especifica la quantitat a pagar i la data del 1951 només consta en dos fulls.

Reglament de l'Hogar del Productor

Document cedit per Ricardo González Barbero

1952.- Per primera vegada se celebren eleccions extraordinàries i es legalitza la situació. El Cabildo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Cabanas va quedar constituït amb aquesta junta:

 • President: Josep Marcó Estela
 • Vocals: Miquel Prim Gimbernat, Baldiri Hortal Rebarter, Josep Pellicer Sudrià i Joan Puigvert Lloveras
 • Secretari: Constantino Díaz Álvarez.

Ara, ja de manera oficial, la Hermandad es fa càrrec del Sindicat. La junta assumeix l’actiu i el passiu del Sindicat Agrícola i reconeix com a legítim i legal el deute que vencia el 1954. L’import no es va pagar per manca de fons, però es va formalitzar que es pagaria quan es pogués.

Des del primer moment es va exposar el desig de crear una Societat Recreativa que fes les funcions de la Comissió de Festes i l’organisme anomentat Hogar del Productor de la Obra Sindical de “Educación y Descanso”.

El reglament del “Hogar del Productor de Cabanas“, datat el 2 de març de 1952, en el seu article primer diu:

Los fines que se persiguen con la creación de los Hogares del Productor tienden a agrupar a los elementos de la producción en general, en torno a la bandera que la Obra Sindical “EDUCACIÓN Y DESCANSO” ha enarbolado por orden del Caudillo, para procurarle el acceso a los goces de la salud, la cultura, el arte y el deporte.

El document està signat per Constantino Díaz Álvarez, secretario de la Hermandad; José Marcó Estela, jefe de la Hermandad; Miguel Prim Gimbernat, jefe del Grupo de Educación y Descanso. El 24 de març del mateix any, Joaquín José Saurina, secretario de la Obra Educación y Descanso signa l’aprovació del reglament.

A: Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. ACAE110-41-T2-6047

En els seus anys de funcionament, la Societat Recretiva va ser presidida per Miquel Prim Gimbernat, Josep Pomés Marcó, Jaume Puig Pagès i Carles Lloveras Argelés.

Continuant la tasca que ja havia desenvolupat el seu pare durant la República, Josep Noguer i Guerra va ser l’encarregat de controlar els Títols dels socis del Sindicat Agrícola, va portar la comptabilitat de la Societat Recreativa, des dels seus inicis, l’any 1952, fins a la seva dissolució, el 1967. Va portar la gestió del cinema, del 1961 al 1969 i  l’administració de les diferents Comissions de Festes, així com la d’altres entitats del poble, en especial dels caçadors.

1952-53.- Es conserven les matrius de dos talonaris de la “Obra Sindical de Educación y Descanso-Cabanas” amb els comprovants d’haver pagat la quota de dues pessetes, import de l’entrada al ball del diumenge

1954.- El 18 de gener, es convoca una assemblea en la qual es reconeix el deute contret amb els  socis de l’antic Sindicat Agrícola i els títols pendents d’amortització. Fruit de la mateixa Assemblea es transcriu la relació dels posseïdors de Títols amb la descripció del seu valor i del que suposaria amb l’increment del cost de la vida, des del 1940 al 1954, per tal de servir de base a la proposta d’emissió de nous Títols.

Acta de l’assemblea del 18 de gener de 1954
signada per “José Marcó Estela, jefe de la Hermandad i Constantino Díaz, secretario

Acta

1956.- El Sindicat passa a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

1957.- Després de diferents demandes del soci Josep Noguer i sota la presidència de Josep Aguer Mallau, el dia 13 de gener es convoca una assemblea i es torna a reconèixer el deute.

Acta de l’assemblea del 13 de gener de 1957
signada per “José Aguer Mallau, jefe de la Hermandad i Jerónimo Falgás, secretario

El proper president de l’entitat va ser Vicenç Pijoan Sala, qui va fer construir la cabina per a projectar cinema, seguit per Vicenç Gimbernat Brugat.

Cinema1961-69.- Durant un temps, i fins a l’estiu del 1960, l’empresari Antoni Bares, s’havia fet càrrec de les projeccions de cinema. A primers del 1961, el veí de Palau-Saverdera, Pere Pagès Guanter, que ja explotava els cinemes de Roses, Palau-Saverdera, Castelló, Agullana i La Jonquera va reiniciar les sessions  amb el nom de “Cine Moderno-Cabanas“. Durant aquests nou anys es van programar 662 sessions. La primera pel·lícula projectada fou “La maldición de Frankenstein“, el febrer de 1961 i l’última, “Atraco imperfecto“, el novembre de 1969. El preu de l’entrada va passar de les 8 ptes. de les primeres sessions, a les 12 ptes. dels últims anys.

Relació de les pel·lícules projectades entre 1961 i 1969

1967.- El 7 d’abril i pensant en la festa de Sant Isidre, es convoca una reunió entre el Cabildo de la Hermandad, l’Ajuntament i el rector Mn Josep Balateu per tal de buscar la millor manera d’agermanar castellans i catalans.  El nou sistema de quotes  no va funcionar, la festa es va tancar amb pèrdues i es va crear un cert malestar al poble. El Hogar del Productor de la Obra Sindical de Educación y Descanso, no es va dissoldre però va quedar sense socis. La Sociedad Recreativa de “Educación y Descanso”, fundada el 1952, queda suspesa i es crea una “Comisión de Fiestas” formada per  l’Ajuntament i la Hermandad, actuant de secretari Josep Noguer Guerra. Van ser presidents de la Comissió de Festes, Jaume Puig Pagès, Jaume Serra Rebarter, Ramon Prunella Teixidor, Agustí Pujolar Castañer, Pere Ylla Llombart…

1970.- El 22 de febrer es convoca una nova assemblea presidida per Narcís Tubau Parada, en la qual es torna a reconèixer el deute. Aquest mateix any s’elegeix el nou president de la Hermandad, el Sr. Jaime Puig Pagès. Sota la seva presidència es va confeccionar una nova relació de posseïdors de Títols amb nom i cognoms i la descripció de les quantitats que se’ls hi devia, inclòs l’increment del cost de la vida.

Acta de l’assemblea del 22 de febrer de 1970
signada per “Narciso Tubau Parada, jefe de la Hermandad i Juan Serra Mont, secretario

1976.- El decret de 8 d’octubre, assigna el Sindicat a la AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales)

Amb l´adveniment de la democràcia, el marc legal fou reformat i les antigues Hermandades Sindicales transformades en cambres agràries locals. Foren establertes com a corporacions de dret públic pel R.D. 1336/77, i passaven a ser òrgans consultius de l´administració en la preparació, aplicació i elaboració de normes que afectessin l´interès agrari i òrgans de col·laboració per al desenvolupament i millora agrària. Establia també que els òrgans de govern eren el ple i el president. 
La gestió i tramitació de la Seguretat Social Agrària dels agricultors era portada per una Comissió Local de la Mutualitat Agrària, així que s´han conservat actes, documentació de l’anomenada corresponsalia, cotitzacions, liquidacions, afiliacions al règim especial agrari, petició de pensions, jubilacions i baixes per accidents … A: FONS ACAE110-130 / Cambra Agrària Local de Cabanes.

1979.– La Hermandad ja actua amb el nom de Cambra Agrària Local de Cabanes

Local Social

1980.-  El 30 de juny, es va plantejar per part de l’Alcalde i algun regidor de crear l’Agrupació Cultural Recreativa de Cabanes.

1982.- Cambra Agrària Local de Cabanes. L’11 d’agost es reuneixen el president, els vocals i el secretari per parlar de les reformes que s’han de fer al local del “Sindicat”. L’Ajuntament està disposat a pagar les despeses a canvi de poder usar el local indefinidament. Es subscriu un conveni entre el president i l’alcalde per a l’ús del local, sense que això pressuposi una cessió de la propietat que queda a mans de la Cambra Agrària.

1985/91.- La «Cambra Agrària Local» cedeix gratuïtament el local de l’antic «Sindicat» a l’Ajuntament. Es restaura i modernitza l’edifici i es destina a «Local Social».

1985.- A la reunió de Junta celebrada el 10 de maig, la Cambra Agrària acorda cedir gratuïtament la finca a l’Ajuntament de Cabanes, amb aquestes condicions:

 • L’edifici  s’ha de destinar a Centro Cultura, recreativo y cívico-social
 • L’immoble no es podrà vendre durant 99 anys
 • L’Ajuntament ha de cedir i acondicionar, dins el mateix edifici, un espai d’uns 50 m2 per a local de la Cambra Agrària
 • Es nomena Jaume Puig Pagès com a representant de la Cambra davant el notari

1985.- El Ple municipal del 6 de setembre acorda acceptar la donació amb les condicions pactades i nomenar l’alcade, Josep Terrats Gimbernat com a representant de l’Ajuntament davant el notari

1986.- Es tramita l’expedient de resolució de transmissió de bé immoble per cessió de la Cambra Agrària Local a l’Ajuntament de Cabanes. ACAE110-130-T1-15

1986-1991.- Es porten a terme les obres d’arranjament de l’edifici que tenen lloc en dues fases, primer la sala i posteriorment el bar.

Dibuixos de la segona fase del projecte de reforma de local per a centre cultural (1988)

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

1987-88.- Es crea l’Associació Cultural i Recreativa de Cabanes, presidida per Joan Llanet Payró i amb Núria Hubach Nogués de secretària. Josep Noguer Guerra hi col·labora com a cobrador. A part d’ocupar-se de l’organització de les festes, el 1988 editaren la primera “Revista de Cabanes”, publicació anual que es va mantenir un mínim de 7 anys.

1991.- El dissabte 18 de maig, a les 12 del migdia, s’inauguren les obres del Local social i de la Cambra Agrària. A partir del 18 de gener de 1992 s’obre al públic el bar del Local Social.

2009/10.- Es reforma el bar del «Local Social» i s’inicien els obres d’ampliació de l’edifici, aixecant un pis sobre el bar.

2016.- Es porta a terme l’arranjament del primer pis del «Local Social» per destinar-lo a sala polivalent.

2017.- S’inaugura la sala “El Sindicat”, al primer pis del Local Social. En motiu de la inauguració es va preparar un quadre resum de la història de l’edifici des del 1932 al 2017, un tríptic i una exposició de la història del Sindicat Agrícola de Cabanes formada per set plafons: cronologia, els socis, l’edifici, la construcció, reglaments i estatuts, cartes i oficis, actes.

Fonts:

 • Arxiu Municipal de Cabanes
 • Notes i memòries de Josep Noguer Guerra. Documents cedits per Quimet Pey i Quimeta Viñolas
 • Documents cedits per Marta Noguer i Plujà i Lídia Altimira Noguer

Bibliografia:

Recull de premsa:


4 comentaris

Societats i Mutualitats

Entrada en construcció

Segle XIV

Segle XVIII.

Segle XIX

1861.- Apareixen a la premsa diverses notícies sobre El Casino de Cabanes, que no té cap relació amb el Casino que coneixem i que sembla que tenia la seva seu on ara hi ha el bar de Les Voltes. És possible que fos el Casino Agrícola esmentat més endavant.

1866.- El 7 de gener es va inaugurar un altre Casino anomenat El Menestral. A l’acte hi van ser convidats els socis del Casino Agrícola i es va demanar evitar les rivalitats entre les dues societats. No se n’ha trobat cap altra informació. El Ampurdanés, 11/1/1866

1869.- Es va fundar una “Societat de Socors Mutus”, coneguda amb el nom de Asociación de Paz y Caridad entre hermanos del pueblo de Cabanas bajo la invocación de San Isidro. El reglament de la societat es va signar el 17 d’abril de 1869 i va ser aprovat pel governador el 26 de maig. La impressió del reglament es va portar a terme el 1891.

Reglamento de la Asociación de Paz y Caridad entre hermanos del pueblo de Cabanas bajo la invocación de San Isidro . Figueras : Imprenta de José Bosch y Batlle, 1891. A: Biblioteca Fages de Climent. Topogràfic: Figueres. Magatzem CL C 3/14

En un llibret del 1870, en el qual el recaptador anota les mensualitats pagades pels socis s’hi especifiquen aquestes advertències:

 1. El socio que dejare de satisfacer un mes, será advertido en la Junta General i dejará, desde la advertencia, de ser socorrido, aun cuando cayere enfermo; y si dejase pasar dos meses más, será absolutament escluido de la Sociedad.
 2. El socio a quien se le estravie el presente libro de recibos estará obligado a comprar otro a la Sociedad, pagando per el un real
 3. El socio que dejare de acompañar con hacha a nuestro Patrón San Isidro en el día de la procesión del Santo incurrirá en la multa de 4 reales.

Tot i que s’explica que en un primer moment van celebrar la festa del patró el  dia de la festa de Sant Vicenç (possiblement al tercer dia), segons el diari «El Ampurdanés» de l’11 de maig de 1871: Según se nos ha dicho, la Sociedad de socorros mútuos de Cabanas, se propone celebrar el aniversario de su fundación el dia de S. Isidoro …. saldrá la histórica y alegórica carreta tirada por dos bueyes adornada con profusión de lazos y flores … dirigiéndose a la plaza en donde se trazarán varios surcos y se sembrarán piñones … el 1871 ja es va celebrar per sant Isidre.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

1888.- Se signa el Reglamento de la  Sociedad Coral El Maiz de Cabanas, tot i que hi ha constància que el 1882, la coral ja estava activa.

1892.-  Cabanes compta amb un triangle maçó que depenia de la Lògia Progreso Portbouense

1896.- El dia de Pasqua de Resurrecció es va fundar la Asociación del Apostolado de la Oración. La funció del dia de Corpus del mateix any va merèixer una nota a la premsa. El Regional, 28 de juny de 1896

Segle XXSocietat Coral Fraternitat Agrícola

1904.- El 26 de desembre va ser fundada la coral “Societat Coral Fraternitat Agrícola” de Cabanes que va ser molt popular. Va actuar amb molt d’èxit al Palau de la Música de Barcelona i sovint, als certàmens corals, es disputaven el primer premi amb la Societat Coral Erato, de Figueres. Es desconeix si es va formar a partir de la Societat El Maíz o si es va crear de nou.

caridad1914.- Neix la societat Caridad y Recreo de Cabanas a partir de la fusió de les societats “Juventut Recreativa Cabanense” i “Paz y Caridad del pueblo de Cabanas”, amb seu al carrer Escoles, 1 (suposem que és a l’actual Casino. L’edifici nou data de l’any 1922). Del reglament d’aquesta societat, signat el 6 de desembre de 1913, se’n coneixen  dues edicions, una és de l’any 1914, mentre que es desconeix la data d’edició de l’altra. La junta directiva estava formada per: Josep Pagès, Jaume Pagès, Josep Rebarter, Vicenç Cusí, Joan Serra, Sireno Aguer, Josep Quera, Frederic Tuèbols i Gil Teixidor. (Documents cedits per Gil Capallera).

El 1929, la Junta estava formada per: President, Ricardo Tuébols Pagés, VicePresident,
Juan Tuébols Hortal; Recaptador, Secundino Cornellà Bremón; Dipositari, Federico Tuébols Bigas; Secretari, Pedro Cufí Batlle; Vice-Secretari, Juan Pey Costey; Vocales, Vicente Hortal Ramis, Juan
Pey Porterías, Juan Batllori Borrell, Juan Rivera Corominas, José Oliva Descamps i José Gimbernat Teixidor [La Galeria, 31/12/1929]. El 1930, una comissió integrada pels joves Juan Tuebols, Pedro Cufí, Juan Pey i José Oliva organitzen la festa de Sant Vicenç  [La Galeria, 15/01/1930]

El 1931 la societat es mantenia activa i organitzava la festa. (Documents cedits per Pere Serra)

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

1923.– S’edita el reglament de la Asociación de Socorros Mútuos y Recreo bajo la invocación de San Isidro “La Nueva Moderna, Cabanas. Reglamento.- Figueras: Imp. Tarj. José Serra, 1923. – 15 p. A.S.J. (Arxiu de Sant Josep). Font:  Padrosa i Gorgot, Inés. Els impressors figuerencs i la seva obra.

1926.– Apareix a la premsa la societat anomenada “Nueva Moderna” que fa representacions de teatre.

A partir de 1931, amb l’adveniment de la II República, apareixen noves societats, amb seu a l’actual Local Social  (esquerres) i al Casino (dretes).

1931.- Neix la Societat Recreativa Asociación Instructiva y Recreativa “Juventud Democrática”. En els seus inicis, es va instal·lar a la sala del municipi, a l’espera de la fundació del Sindicat Agrícola que va tenir lloc l’any següent.

1932.- Fundació del Sindicat Agrícola de Cabanespromotor de l’edifici del Sindicat que ara coneixem com a “Local Social” al costat del camí de la bassa.

L’1 de febrer es constitueix formalment l’Associació Instructiva i Recreativa “Joventut Democràtica”, vinculada al Sindicat Agrícola i presidida pel jove veterinari Josep Llombart Llensa.
Vegeu també: Teatre Secció teatral de la Asociación Instructiva Recreativa Juventud Democrática

1933.- Josep Noguer Guerra i Joan Serra Mont van participar en la fundació de la Federació Provincial de Treballadors de la Terra (FPTT), propera a la (USC) El día 4 de novembre de 1933, sortí a Girona El Camperol, portaveu setmanal de la Federació .Segell UGTSindicat CNT

1934.- Neix el Sindicat Agrari d’Oficis Varis (CNT) i el Sindicat d’Obres Agrícoles. Durant la Guerra Civil també estava actiu el Sindicat d’oficis varis de la UGT.

El 19 de febrer de 1938, el secretari del Sindicat Agrari d’Oficis Varis (CNT) notifica a l’Ajuntament que a l’assemblea d’aquella organització s’ha acceptat la dimissió de Ramon Prunella com a conseller representant de la CNT a l’Ajuntament i que es nomena a Vicenç Llanet Batllori (Acta del Ple Municipal del 26/02/1938)

esbarjo1934.- El 17 de març s’aproven els estatuts de la secció autònoma “Esbarjo i Cultura” de l’entitat “Associació Sindical Agrària” de Cabanes. La seva seu es al carrer Escoles, 1,  igual que l’antiga societat “Caridad y Recreo”, cosa que fa pensar que podria ser la mateixa societat adaptada als nous aires impulsats per  la República. Formen part de la junta: Joan Roca,  Joaquim Viarnès, Josep Aguer i Robert Blanch.

El 26 d’abril de 1936, Joan Gimbernat Nicolau, com a president de la Secció Esbarjo i Cultura, demana permís a l’Alcalde Constitucional de Cabanes per ballar sardanes a la plaça de la República per a la propera festa de Sant Isidre.

carnetCarnet de soci de l’Associació Sindical Agrària

Sense poder precisar la data exacta (entre 1931 i 1939), Josep Serra recorda que al costat de la capella de Sant Sebastià hi havia un centre republicà on funcionava un Cafè i s’hi feia ball, que a Ca La Lina també havia estat un centre republicà on hi lluïa la senyera i la bandera republicana i que on ara hi ha el bar de Les Voltes devia haver estat un Casino ja que la llinda de l’entrada havia tingut aquesta inscripció.

1939-1952.- El Sindicat Agrícola està dissolt i el seu local està gestionat per la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Cabanas, una entitat no legalitzada.

????.- Cooperativa Agrícola Sant Isidre. AHG170-327-T2-48. Expedient de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre (Cabanes) Data(es) 1949-1977. Municipi: Cabanes

1952.- Es legalitza la Hermandad i es crea una Societat Recreativa que fa les funcions de la Comissió de Festes i l’organisme anomenat Hogar del Productor de la Obra Sindical de “Educación y Descanso”.

Cinema i ball. AHG170-231-T2-25895. Expedient d’autorització de: Cinema i ball Cabanes. Titular: Junta Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. Data(es) 1951-1974 [MUNICIPI]: Cabanes. [SIGNATURA TOPOGRÀFICA]: AHG. Govern Civil de Girona, 1314

1967.- Es dissolt la Societat Recreativa i es crea una Comissió de Festes

1985?.- Neix l’Associació Cultural i Recreativa de Cabanes

Segle XXI

2004.- Neix l’Associació Cultural “Els Potamolls”

2005.- Es registra l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de les Escoles de Cabanes

2007.- Es registra l’Associació Teatral 125 Volts de Cabanes

2010.- Es crea el Club de Lectura de Cabanes

2020.- El 14 de febrer s’inicia una nova etapa de l’associació cultural Els Potamolls