Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


1 comentari

El telèfon

Ca la Lina

“Teléfonos”. Cartell a la porta del cafè de ca la Lina (1963)

Temps enrere només tenien telèfon algunes indústries i botigues i els despatxos de metges i advocats però a la majoria de les cases no n’hi havia.

Els orígens de la telefonia a Catalunya, es remunten a finals del segle XIX. En començar el segle XX, l’estat havia deixat en mans de la iniciativa privada la construcció de les línies de telèfon. Per això les empreses concessionàries només van construir les línies que creien rendibles.

Va ser la Mancomunitat de Prat de la Riba que, amb una gran visió de futur, va veure que es tractava d’un servei públic que podia vertebrar el país i donà l’impuls que permeté la connexió de gran part de les poblacions de Catalunya. Malauradament la dictadura de Primo de Rivera, en abolir la Mancomunitat interromp la tasca iniciada abocant un altre cop el país a un retard i la xarxa interurbana catalana no es completarà fins molts anys després, passada la Guerra Civil espanyola. A: Viquipèdia. Història de la telefonia a Catalunya

Fa poc menys de 100 anys, quan els cabanencs havíem de telefonar –ho fèiem poques vegades i només per motius importants- anàvem a ca la Lina on hi havia el cafè i la “centraleta” gestionada per la família Cusí.

Si volies fer una trucada, o com es deia «posar una conferència», havies de posar-te en contacte amb la operadora de la central i demanar que establís la comunicació amb la persona desitjada.  Aquest procés podia durar entre un quart i mitja hora, si era a Girona, i entre una o dues hores, si era a Barcelona.

Si rebies una trucada, l’operadora de la central venia a casa a donar avís que “tenies una conferència” i a quina hora havies de ser a la central per poder parlar per telèfon.

El telèfon havia arribat a Cabanes el 1922, gràcies a la iniciativa de la Mancomunitat de Catalunya

Dues actes del Ple Municipal donen fe de la necessitat de sol·licitar l’establiment d’una central telefònica al poble i de la resolució del concurs d’adjudicació a favor del Sr. Vicenç Cusí.

L’acta del 23 d’abril de 1922 fa constar que “el Sr. Presidente manifestó que en vista del resultado de la reunión celebrada en estas Casas Consistoriales por los elementos más importantes de la población de que se solicite el establecimiento del teléfono en este pueblo, el era de opinión que tenia de solicitarse, haber que opina el Ayuntamiento“.

Després d’una breu discussió la corporació municipal acordà per unanimitat demanar a la Mancomunitat de Catalunya l’establiment d’una estació telefònica. La petició va ser acceptada i es van iniciar els tràmits.

Centraleta de l’època de la Mancomunitat

L’acta del 16 de juliol de 1922 indica que “el Sr. Presidente manifestó que en virtud de estarse instalando en este pueblo el teléfono de la Mancomunidad de Cataluña a petición de este Ayuntamiento y obligándose este a facilitar local donde se establezca la central así como luz y encargado y demás necesario al expresado servicio se convocó un concurso de solicitantes al efecto de escoger quien lo iziera en mejores condiciones a cuyo concurso concurrió D. Vicente Cusí Vidal * que ofreció las condiciones más ventajosas

L’Ajuntament acordà adjudicar el servei al Sr. Cusí amb aquestes condicions:

 1. El Sr. Cusí es compromet a tenir a la seva casa del c/Tetuán la central telefònica de la Mancomunitat, així com el locutori de conferències o permetre aquestes conferències durant les hores que fixa la Mancomunitat; el subministre de llum; la conservació dels aparells i a tenir la central telefònica en bon estat de funcionament així com a cumplir les obligacions establertes per la Mancomunitat
 2. El Sr. Cusí tindrà dret a percebre pel seu serveis:
  • 10 cts. de cada telefonema (escrit que conté allò que ha estat transmès per telèfon) que porti al públic o cada avís que conferència que transmeti a veïns que visquin al casc urbà
  • 20 cts. quan el telefonema o avís sigui a veïns de les Masies
  • 50cts. quan sigui per a habitants dels masos
 3. El Sr. Cusí s’obliga a pagar a l’Ajuntament 27,5 pts. anuals per ajudar a les despeses del telèfon
 4. Aquest conveni té una durada de dos anys, comptats des de la inauguració del servei. Passat aquest temps les parts poden continuar-lo o modificar-lo

Actes Municipals del 23 d’abril i del 16 de juliol de 1922

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Passats dos anys el contracte es va rescindir.

Al “Libro de actas de la Junta municipal permanente [de Cabanas]” de 26 de juny de l’any 1924 (folis 2v-3) es dóna compte d’un ofici de la Mancomunitat … manifestando si este Ayuntamiento o Municipio está dispuesto a pagar los gastos de traslado de la central telefónica del local actual al que se propone, como igualmente arreglar el nuevo local en debidas condiciones para la instalación de la central y locutorio; el Sr. Presidente manifestó que D. José Batllori Pijoan le había propuesto que el facilitaría local adecuado y demás que fuese necesario … se acuerda pagar a la Mancomunidad de Cataluña los gastos de traslado de la central telefónica y adjudicar el expresado servicio a dicho Sr. bajo los pactos y condiciones siguientes:

 1. El Sr. Batllori se compromete a tener en su casa Calle del Canal la central telefónica de la Mancomunidad así como el locutorio de conferencias … (can Batllori devia ser una casa, actualment enderrocada, on posteriorment hi havia una carnisseria)
 2. El Sr. Batllori solo tendrá derecho a percibir por sus servicios las cantidades siguientes: 10 céntimos de cada telefonema que lleve al público o cada aviso de conferencias que transmita sea a vecinos que residan en el caso de la población; 20 céntimos cuando el telefonema a aviso sea para habitantes de la Masías y 50 cuando sea a habitantes de los mansos ….
 3. Este contrato es indefenitivo si una de las partes no avisa a la otra por escrito y con un año de anticipación ….

Després de la Guerra civil el locutori va tornar als locals del Sr. Cusí. L’acta del Ple Municipal del 19 de març de 1939 fa constar que cal oficiar a “la Compañia Telefónica Nacional de España sobre la necesidad de trasladar la Central de esta localidad indicando como tal la casa de D. Vicente Cusí en cuya dependencia había sido instalada con anterioridad este servicio nacional.”

Documents

ACAE.-  Plec de condicions per a la instal·lació de la línia telefònica i una central de telèfons local. Inclou el contracte entre l’Ajuntament de Cabanes i Vicenç Cusí Vidal adjudicant a aquest últim el càrrec de encarregat de la central telefònica, la qual s’instal·larà a un local de la seva casa situada al carrer Tetuan (1922). A: Arxiu Comarcal Alt Empordà FONS ACAE110-114 / Ajuntament de Cabanes. ACAE110-114-T1-33

ANC.- El locutori de Cabanes era considerat una Estació municipal que formava part del Grup de Figueres format per 43 pobles, segons descripció apareguda a la pàgina 4 del document: Notes per l’avant-projecte de xarxa telefònica de la Mancomunitat de Catalunya [1914 – 1917]. Fons ANC1-137 / Enric Prat de la Riba. Codi: ANC1-137-T-3689

ANC.- Cartes d’ajuntaments catalans adherint-se a la petició de la Mancomunitat per la concessió del servei telefònic (12.05 – 27.10.1922). Fons ANC1-737 / Josep Puig i Cadafalch. Codi: ANC1-737-T-4944

La família Cusí

L’any 1906 Rosalia Cusí Rabert (1844-?), filla de Salvador Cusí i Emmanuela Rabert i vídua de Josep Clos Sot, regentava una “casa de comidas y estanco … y tienda de comestibles”. Vivia amb els seus nebots, que devien ser Vicenç Cusí Vidal i la seva esposa Teresa Massot que l’ajudaven a portar el negoci.

Vicenç Cusí Vidal, fill de Quirze Cusí Rabert i de Joaquima Vidal Monicoy, va néixer a Cabanes el 15 d’abril de 1877. El 1904 es va casar amb Teresa Massot Giralt, també de Cabanes. El 1913 és un dels signants del Reglamento de la Sociedad Caridad y Recreo de Cabanas. Entre 1916 i 1918 va ser alcalde del poble.

El 1919, Vicenç Cusí i Vidal va comprar la casa, que es va convertir en el Cafè de Ca la Lina, a Dolors Albert Vidal, vda. Díaz, filla de Joan Albert Roca, protagonista de la inscripció que hi ha a l’entrada de Les Voltes: “Solar público de bóvedas edificadas por Juan Albert. Año 1858“. La finca del carrer Tetuán es va segregar de la casa coneguda com Manso Roca (c/ Tetuán, 10, 12, 14 i 16).

El seu fill, Joan Cusí Massot (1912-1993) junt amb la seva esposa Maria Hortal Rebarter (1918-1987), van seguir el negoci familiar. Ca la Lina era el locutori telefònic, l’estanc i el cafè del poble. Durant algunes temporades també s’hi havia fet cinema.

Documents:

  • AHG170-231-T2-26040. Expedient d’autorització de: Cinema. Titular: Joan Cusi Massot. Data(es) 1950-1958 [Adreça]: Carrer Tetuàn, 14 [MUNICIPI]: Cabanes [ABAST I CONTINGUT]: Ofici de la Falange Española [SIGNATURA TOPOGRÀFICA]: AHG. Govern Civil de Girona, 1314
  • AHG170-231-T2-30278. Bar. Titular: Joan Cusi Massot Data(es) 1952-1982 [Adreça]: Carrer Tetuán, s/n [MUNICIPI]: Cabanes [SIGNATURA TOPOGRÀFICA]: AHG. Govern Civil de Girona, 3878

Llibre de la Festa Major de Sant Vicenç, 1929

Arbre geneològic de la família Clos-Cusí

El negoci va seguir amb els seus fills, Rosalia Cusí i Andreu Serra, fins a la seva jubilació. Molts cabanencs recorden amb enyorança els popets i la pota i tripa de la Maria i la Rosalia així com els cafès i els tallats de l’Andreu.

Nota: Durant els anys 1943/44 la Sra. Josefa Prim Clos, vídua del secretari municipal Josep Gimbernat Municoy i mare de Josep Gimbernat Prim, afusellat per l’exèrcit republicà el 3 de novembre de 1937, tenia l’expenedoria de tabac de Cabanes. Es desconeix quan de temps la va conservar.

La xarxa telefònica de la Mancomunitat de Catalunya

La Mancomunitat de Catalunya, que va ser una institució activa entre 1914 i 1923/1925, va dur a terme una important tasca de creació d’infraestructures de camins i ports, obres hidràuliques, ferrocarrils, telèfons, beneficència, cultura i sanitat.

L’any 1914, només 38 dels 1.087 municipis de Catalunya tenien telèfon, els més grans. En aquell moment, la iniciativa privada considerava que no era rendible cobrir tot el territori català. La Mancomunitat de Catalunya es va proposar de dotar 372 pobles del país de, com a mínim, una centraleta.

En el camp del desenvolupament econòmic, la Mancomunitat va invertir bona part dels seus recursos en la realització d’un pla de construcció, reforma i millora de la xarxa viària de carreteres i camins provincials, així com en l’establiment d’una completa xarxa postal i telefònica que va fer arribar el telèfon a alguns dels pobles més aïllats de Catalunya amb l’extensió de 5.871 quilòmetres de línees. A: La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925). A: blogs.sapiens.cat

La Mancomunitat va utilitzar els fons econòmics agregats de les 4 diputacions – no hi van haver transferències econòmiques afegides – per desenvolupar projectes de país d’ample abast. Entre aquests projectes van rebre especial prioritat desplegar escoles amb biblioteca pública, ja que l’analfabetisme era molt elevat; desplegar carreteres i camins veïnals i desplegar una xarxa telefònica…. El 9 de setembre de 1915 l’estat va concedir la construcció i explotació del servei telefònic a Catalunya …  A: El projecte telefònic de la Mancomunitat de Catalunya. Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya

La Mancomunitat va voler fer arribar la comunicació telefònica on les empreses no tenien interès que hi arribés, perquè eren zones rurals allunyades sense perspectives de captar gaires abonats. A mitjans del 1923 ja hi havia 410 municipis amb telèfon. A Barcelona hi havia 10.000 abonats. El setembre d’aquell any l’Estat va prendre possessió de la comunicació telefònica de Barcelona, una xarxa que havia construït la Mancomunitat i que s’havia revaloritzat en un 50% com a mínim. L’Estat va haver d’invertir-hi un milió d’euros de pessetes el primer any, però el 1923 ja li va donar dos milions de beneficis, i l’any següent tres. Sense els usuaris de Barcelona mantenir la xarxa a la resta del país era complicat per a la Mancomunitat. Es quedava amb zones generadores de dèficit, però no amb les ciutats que donaven beneficis. El 25 d’agost del 1924 es concedia el monopoli dels telèfons a la nova companyia Telefónica Nacional de España, filial de l’americana International Telephone and Telegraph.
El que va construir la Mancomunitat continua sent patrimoni de Telefónica. Ara es diu Telefónica SA i és un grup empresarial multinacional de telecomunicacions. Té presència en 25 països sota les marques Telefónica, Movistar, O2 i Terra. A: Ni un poble sense escola, biblioteca i telèfon. L’obra de la Mancomunitat volia abastar tot el territori i ha sobreviscut un segle. Ara, 18/1272013

Més informació:


7 comentaris

El Sindicat

Vegeu també:
Cambra Agrària Local de Cabanes Sindicat agrícola: inventari  Sala El Sindicat – Secció Teatral

Sindicat Agrícola de Cabanes (1932)
Segell Sindicat-1932El Sindicat
 -actual Local Social- es va construir el 1932 per acollir el Sindicat Agrícola de Cabanes.

Una vegada acabada la Guerra Civil, el Sindicat Agrícola va ser dissolt, però l’edifici va continuar al servei del poble, sota la direcció d’altres entitats.

Els documents, notes i memòries de Josep Noguer Guerra, soci del Sindicat Agrícola de Cabanes, ens parlen de la història de l’edifici, del Sindicat Agrícola i de les altres Societats que s’han fet càrrec de la gestió del local, així com també les activitats que s’han portat a terme a l’edifici.

Façana Sindicat

Façana i plànol

Documents:

Fons documental sobre el Sindicat Agrícola – Inventari

 • Escriptura de compra del terreny on es construirà el local del Sindicat. Compra de dos horts anomenats del Molí, propietat de Margarida Cristina (0,125 vessanes, per valor de 1.475 ptes.)  i de Josep Serra (0,49 vessanes, per valor de 3.500 ptes.

Escritura de venta perpetua otorgada por Don José Serra Tuébols y Doña Margarita Cristina Cendra a favor del Sindicato Agrícola de Cabanas autorizada por el revalidado Dr. D. Ramon Vandellós y Marturet abogado y notario en la ciudad de Figueras, 30 de noviembre de 1932Cupó Sindicat

 • Contracte i descripció de les obres …  per a la construcció d’un edifici pel “Sindicat Agrícola” de Cabanes. El contracte va ser signat, el tres d’octubre de 1932, per Josep Noguer i Pomés, Josep Marcó Estela, Josep Serra Tuébols i Pere Ramis Daró, representants del Sindicat Agrícola i Simón Gratacós Oliveres, mestre de cases. (Valor de l’obra: 47.189,40 ptes.). El document descriu:
 • Condicions de l’obra:
  • Preu: quaranta set mil vuitant nou pessetes amb quranta cèntims
  • Temps d’execució: tres mesos
  • Personal: el contractista ha d’ocupar com a manobres els socis que ho sol·licitin
  • Pagament: es pagaran 10.000 ptes als 4 metres d’altura de l’edifici, 10.000 ptes al coronament de les parets sota coberta, 16.500 ptes, després de cobrir, 10.689,40 ptes en acabar les obres
  •  … … …
 • Descripció de l’obra
  • Excavacions, formigó, pareds, teulada, revocats, enguixat ….
  • Cornises, escala, motllures, lavabos, llotges, cuina …
  • Fusteria grossa (taulons) o fusteria de taller amb ferros i vidres
  • Ferreria i pintura
 • Projecte d’edifici per al Sindicat Agrícola: Cabanes.Reglament del Sindicat
  • Façana i Planta (plànol a escala 1:100)
 • Reglamento General del Sindicato Agrícola de Cabanas (1932). Signat, el 13 de maig de 1932, per José Noguer y Pomés, el presidente; Modesto Serra Mont, el secretario; Pere Ramis Daró, el contador; Vicente Llombart, el tesorero; José Marcó Estela, el vocal 1º; José Serra Tuebols, el vocal 2º; Pedro Martí Casadevall, el vocal 3º i uns setanta socis fundadors.
  • Título 1º. Constitución y objeto del Sindicato
   • Artículo 1º.- Con el título de Sindicato Agrícola se constituye en ésta localidad una asociación, regulada por la Ley de 28 de Enero de 1906, que tendrá por objeto el defensar y mejorar, en todo cuanto sea posible, moral y materialmente, las condiciones de sus asociados
   • Artículo 21.- El Sindicato no tendrá carácter político, ni religioso

    Document cedit per la família Altimira_Noguer

  • Título 2º. De los socios
  • Título 3º. De la junta regidora
  • Título 4º. De las asambleas generales
  • Título 5º. Disposiciones generales
 • Cupons de préstec d’aportació. Títols de préstec per valor de 100 ptes,  amb els cupons de venciment.

El Sindicat Agrícola de Cabanes, en virtut de lo disposat en l’article 5è del Reglament General i d’acord amb l’acta de l’Assemblea General celebrada en data 16 de Setembre de 1933, reconeix haver rebut del dit soci l’aportació reintegrable de 100 PESSETES. Aquesta aportació li serà reintegrada en el plaç màzim de vint anys, mitjançant les amortitzacions anyals que acordi l’Assemblea General, i que fins a la seva total amortització en cobrarà l’interès anyal del cinc per cent, per anys vençuts, en 25 de Febrer de cada any. L’amortització es farà mitjançant la presentació del present Préstec d’aportació

 • Diario. Llibre Diari amb el registre de tots els cobraments efectuats pel comptador del Sindicat des del 5 d’octubre de 1932, data d’inici de l’entitad, fins l’11 de desembre de 1938. Sindicat Agrícola de Cabanes – Llibre diari de caixa (1932-1938). ACAE111-98-T2-117 (Document digitalitzat)

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

carta Sindicat

Encapçalament de carta

Cronologia:

1931.- El Govern Civil de Girona aprova la creació, a Cabanes, d’una Societat Recreativa anomenada Asociación Instructiva y Recreativa “Juventud Democrática”. En els seus inicis, i d’acord amb el Ple Municipal, es va instal·lar a la sala del municipi, a l’espera de la fundació del Sindicat Agrícola que va tenir lloc l’any següent.

1932.- L’11 d’abril s’autoritza l’Associació Sindical Agrària. El 13 de maig, es funda el Sindicat Agrícola de Cabanes. Els seus estatuts eren còpia dels del Sindicat d’Espolla. A la primera sessió plenària es va acordar demanar un préstec per a la compra del solar on construir l’edifici del Sindicat i es van posar a subhasta les obres, que s’adjudicaren al contractista figuerenc, Sr. Simon Gratacós, per la quantitat de seixanta mil pessetes.

1932.- L’acta municipal del 25 de setembre dona fe de la petició del permís per construir l’edifici del Sindicat: …

Asimismo se da cuenta de un escrito del Sindicato Agrícola de Cabanas (Girona) que dice así.- Com a President d’aquest Sindicat Agrícola à aquesta Alcaldia Solicito: Permís per à la construcció d’un edifici solar propietat del Sindicat, situat a la part Oest de la població, lindant amb el camí que condueix al Molí, o sigui camí de la bassa, per una part i per las altres amb terrenys propietat de Federic Tuébols, Benet Pomés, Jaume Brosa y Eusebi Puig.- Asi mateix solicito la compareixensa d’aquest digne ajuntament el proper diumenge dia 25 a les 9 hores del matí a l’anomenat lloc , per procedir a la fixació dels límits de carrer, a fi de que estiguin conforme dispossa la lley d’urbanització. Suplica es digni concedir el mencionat permís i espera la presencia en l’esmentat acte. Gracia que espera del seu recte procedir. – Cabanas 24 septembre 1932. El President Josep Noguer.- Alcaldia Constitucional de Cabanas.- acordandose quedar nombrados los Mis, Noguer y Olivés para que vayan al indicado lugar para trazar la linea de la nueva calle…

L’edificació va ser ràpida i la propera festa de Sant Vicenç -gener de 1933-, ja va tenir lloc al nou edifici. La Societat Recreativa es va instal·lar al local.

Construció del

Foto cedida per Gil Capallera

Es va acordar que l’import de la compra del terreny i de la construcció de l’edifici es pagaria en cinc terminis. Els joves de la Societat van organitzar una secció teatral i es va construir un magatzem on s’hi va posar un trull que junt amb el teatre i el cafè van suposar una gran ajuda per poder fer front als pagaments.

Els diners per pagar els terminis es van aconseguir a partir de les aportacions de molts veïns que compraren títols per valor de 100 ptes cadascun. Es va estipular que el préstec s’amortitzaria en 20 anys i que caducaria el 25 de febrer de 1954, aportant un interès del 5% anual. L’any 1935 es van amortitzar quinze títols (1.500 ptes), el 1936 s’amortitzaren setze títols (1.600 ptes), el 1937 ja en van ser trenta tres (3.300 ptes) i el 1938 s’amortitzaren setanta un títols (7.100 ptes), en total 13.500 pessetes.

1932.

 • El 3 d’octubre es signe el contracte per a la construcció de l’edifici
 • El 2 de novembre s’envia una carta al Sr. Josep Puig Pujades demanant la seva intercessió davant el Ministeri d’Agricultura per tal d’agilitzar la tramitació de les diligències del Reglament del Sindicat, ja que sense la seva aprovació no poden tramitar l’escriptura de compra dels terrenys ni gestionar el crèdit
 • El 30 de novembre es formalitzen les escriptures de compra del terreny

1933.- El 29 de juny, el Sindicat Agrícola de Cabanes, junt amb altres entitats, signa un manifest adreçat al Parlament de Catalunya proclamant la voluntat de no pagar cap quota d’arrendament fins que no siguin ateses les seves necessitats

“La lluita per la terra” de Pere Bosch i Cuenca. Documenta Universitaria, 2015

1936.- El 12 de setembre, l’alcalde Josep Noguer i Pomés convoca els veïns als baixos de l’escola, per tal de constituir el Sindicat únic, d’acord amb el que disposa el Govern de la Generalitat.

1936.- El 10 d’octubre, l’alcalde Josep Noguer s’adreça al Sr. Josep Calvet i Mora, Conseller d’Agricultura, informant que:

Constituit el Sindicat Agrícola de conformitat amb les normes … amb el model que ens facilità l’Unió de Rabassaires … vaig apersonar-me a Barcelona a l’objecte d’entregar-los personalment a l’Unió de Rabassaires … i com sigui que han transcorregut alguns dies i no ens han estat encara enviats he tornat a Barcelona, acompanyat d’una carta de recomanació de l’amic Puig Pujades … per tal de mirar de portar els susdits Estatuts ja aprovats, cosa que no vaig poder realitzar perqué segons em digué En Joan Coloma encara s’havien de reunir , per la qual cosa li escric aquesta a fi i efecte de que s’interessi amb tot el que pugui perqué siguin aprovats el més urgent possible… ja que és d’una gran necessitat l’estructuració d’aquest Sindicat sota les noves directrius que estableixen els moments actuals, més a més quan és arribada l’época de la sembra i la desorientació sindical dels agricultors és causa de que es faci en forma bastant irregular i sota una alarma injustificada i aixi una volta posat en marxa el Sindicat cessarà aquest pànic i podrà normalitzar-se més rápidament la qüestió agrícola en aquesta localitat.

Amb la Guerra Civil -iniciada el juliol del 1936- el Sindicat va patir dificultats, en especial a partir de l’any 1938, i el 1939 va ser confiscat. A partir d’aquest moment es van paralitzar les amortitzacions. Només una vegada Josep Ylla Llombart, actuant com a president de l’entitat, va pagar interessos i va amortitzar 12.500 pessetes. Quedaven pendents d’amortitzar 340 títols (34.000 ptes). Un document signat, el 30 de desembre de 1938, pel president Pere Alegrí Batlle i l’encarregat dels títols Josep Noguer, detalla els títols amortitzats entre els anys 1935 i 1938.

1938.- (Acta del Ple municipal del 31 d’octubre) El Comissari Municipal fa constar:

Que el dia 30 de juliol del present any, a les deu hores del matí es personà a l’Ajuntament el major cap de l’Aerodrom de Figueres, demanant se li fes immediata entrega de les claus del local del Sindicat Agrícola d’aquesta població, lloc que necessitava per a les forces volants de l’Aerodrom, havent-se-li indicat que havia de dirigir-se al President del Sindicat Agrícola o al Conserge de l’esmentat local que tal vegada tenia les claus de l’edifici. Que al cap de mitja hora l’esmentat Cap de l’Aerodrom de Figueres, acompanyat pel President del Sindicat Agrícola es personà a l’edifici destinat a Escola, on el mestre Sr. Muntada estava donant les seves lliçons , manifestant, després d’un brevissim examen de l’edifici, que ell es quedava amb aquell local i que a les sis de la tarda estigués lliure i a punt per a esser-li entregat. I havent-li objectat el Sr. Mestre que sense una ordre prèvia per escrit no podia pas fer entrega d’aquell edifici destinat a Escola, a les dotze hores fou entregat a les oficines municipal el següent ofici que, copiat literalment en la seva part textual, diu: “Por sernos necesario para el alojamiento de personal volante y reuniendo condiciones la Escuela de niños de este Pueblo=Ruegole que ordene que para las 18 horas del dia de hoy este dicha Escuela desalojada y en condiciones de poderla habitar = Figueras -30-julio-1938”. Y en cumpliment

d’aquesta ordre fou ocupada per les Forces d’Aviació Militar l’edifici abans destinat a Escola de nois.
aviacio1

1939.– El 22 de gener, dues setmanes abans que les tropes nacionals entressin a Figueres, Juan Massanet Marcé, capità de l’arma d’aviació, ordena que es requisi el Sindicat Agrícola de Cabanes per a la instal·lació d’una indústria. L’ordre provenia del Tinent Coronel Spencer [full manuscrit sense membret, (10,5cm x 15,5cm)]

1939.- El local va ser confiscat i ocupat per la Falange Española y Tradicionalista y de las JONS, per considerar-lo un sindicat polític.

Un cop acabada la guerra civil del 1936-1939 foren abolits tots mena de sindicats i cooperatives agrícoles, però les autoritats franquistes conscients del paper dels sindicats agraris, crearen les esmentades Hermandades. Eren hereves, en certa manera, de les antigues Cambres Agràries d´Espanya, organitzades pel R.D. de 14 novembre 1890. Les Hermandades acomplien diferents tasques dins d´àmbit agrari local com la col·laboració amb les autoritats centrals a l´hora de planificar les collites, recollien i feien enquestes i estadístiques, comercialitzaven els productes, demanaven subvencions i defensaven els interessos dels agricultors de cada municipi. Eren, en definitiva, unes institucions molt properes al poble i als problemes quotidians de la pagesia. A: FONS ACAE110-130 / Cambra Agrària Local de Cabanes.

1939.- 2 d’abril (Acta Ple Municipal). Se da cuenta también de la venta de un saldo ó pico de algarrobas halladas en el Sindicato Agrícola por la cantidad de 25 ptas a Joaquín Torrent. Se ha cobrado también por venta de patatas, también del Sindicato por valor de 22’50 ptas de cuyas dos cantidades quedan cargadas al Sr Depositario que unidas a las anteriorment vendidas arronjan un total de 149 ptas.

1940.- El 14 de desembre se signa el decret d’incautació i la titularitat passa a la Falange Española.Sindicat

1941.- El 30 de juny el Delegat Sindical Provincial envia una circular al Jutge Municipal demanant-li que ordeni a l’alcalde l’entrega de les claus del Sindicat al Jefe de la Hermandad de Labradores ja que d’acord amb les disposicions de 23 de setembre de 1939 i 14 de desembre de 1940 l’edifici s’ha incorporat a la Organización Nacional Sindicalista. El 2 de juliol, el jutge informa l’alcalde de la recepció de l’escrit.

1939-1952.- La Falange, amb la col·laboració d’un cafeter i una Comissió de Festes, va continuar l’activitat a l’edifici del Sindicat sota el nom de Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Cabanas, tot i no estar inscrita a la Cámara Oficial Sindical Agraria de Gerona. Durant aquests anys, diverses Comissions formades per joves de la població i Falangistes van organitzar festes al local i es va pintar.

1951?.- Dos matrius de talonari de la “Comisión Organizadora de Fiestas-Cabanas” que certifiquen el pagament dela quota mensual. No s’especifica la quantitat a pagar i la data del 1951 només consta en dos fulls.

Reglament de l'Hogar del Productor

Document cedit per Ricardo González Barbero

1952.- Per primera vegada se celebren eleccions extraordinàries i es legalitza la situació. El Cabildo de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Cabanas va quedar constituït amb aquesta junta:

 • President: Josep Marcó Estela
 • Vocals: Miquel Prim Gimbernat, Baldiri Hortal Rebarter, Josep Pellicer Sudrià i Joan Puigvert Lloveras
 • Secretari: Constantino Díaz Álvarez.

Ara, ja de manera oficial, la Hermandad es fa càrrec del Sindicat. La junta assumeix l’actiu i el passiu del Sindicat Agrícola i reconeix com a legítim i legal el deute que vencia el 1954. L’import no es va pagar per manca de fons, però es va formalitzar que es pagaria quan es pogués.

Des del primer moment es va exposar el desig de crear una Societat Recreativa que fes les funcions de la Comissió de Festes i l’organisme anomentat Hogar del Productor de la Obra Sindical de “Educación y Descanso”.

El reglament del “Hogar del Productor de Cabanas“, datat el 2 de març de 1952, en el seu article primer diu:

Los fines que se persiguen con la creación de los Hogares del Productor tienden a agrupar a los elementos de la producción en general, en torno a la bandera que la Obra Sindical “EDUCACIÓN Y DESCANSO” ha enarbolado por orden del Caudillo, para procurarle el acceso a los goces de la salud, la cultura, el arte y el deporte.

El document està signat per Constantino Díaz Álvarez, secretario de la Hermandad; José Marcó Estela, jefe de la Hermandad; Miguel Prim Gimbernat, jefe del Grupo de Educación y Descanso. El 24 de març del mateix any, Joaquín José Saurina, secretario de la Obra Educación y Descanso signa l’aprovació del reglament.

A: Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. ACAE110-41-T2-6047

En els seus anys de funcionament, la Societat Recretiva va ser presidida per Miquel Prim Gimbernat, Josep Pomés Marcó, Jaume Puig Pagès i Carles Lloveras Argelés.

Continuant la tasca que ja havia desenvolupat el seu pare durant la República, Josep Noguer i Guerra va ser l’encarregat de controlar els Títols dels socis del Sindicat Agrícola, va portar la comptabilitat de la Societat Recreativa, des dels seus inicis, l’any 1952, fins a la seva dissolució, el 1967. Va portar la gestió del cinema, del 1961 al 1969 i  l’administració de les diferents Comissions de Festes, així com la d’altres entitats del poble, en especial dels caçadors.

1952-53.- Es conserven les matrius de dos talonaris de la “Obra Sindical de Educación y Descanso-Cabanas” amb els comprovants d’haver pagat la quota de dues pessetes, import de l’entrada al ball del diumenge

1954.- El 18 de gener, es convoca una assemblea en la qual es reconeix el deute contret amb els  socis de l’antic Sindicat Agrícola i els títols pendents d’amortització. Fruit de la mateixa Assemblea es transcriu la relació dels posseïdors de Títols amb la descripció del seu valor i del que suposaria amb l’increment del cost de la vida, des del 1940 al 1954, per tal de servir de base a la proposta d’emissió de nous Títols.

Acta de l’assemblea del 18 de gener de 1954
signada per “José Marcó Estela, jefe de la Hermandad i Constantino Díaz, secretario

Acta

1956.- El Sindicat passa a la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos

1957.- Després de diferents demandes del soci Josep Noguer i sota la presidència de Josep Aguer Mallau, el dia 13 de gener es convoca una assemblea i es torna a reconèixer el deute.

Acta de l’assemblea del 13 de gener de 1957
signada per “José Aguer Mallau, jefe de la Hermandad i Jerónimo Falgás, secretario

El proper president de l’entitat va ser Vicenç Pijoan Sala, qui va fer construir la cabina per a projectar cinema, seguit per Vicenç Gimbernat Brugat.

Cinema1961-69.- Durant un temps, i fins a l’estiu del 1960, l’empresari Antoni Bares, s’havia fet càrrec de les projeccions de cinema. A primers del 1961, el veí de Palau-Saverdera, Pere Pagès Guanter, que ja explotava els cinemes de Roses, Palau-Saverdera, Castelló, Agullana i La Jonquera va reiniciar les sessions  amb el nom de “Cine Moderno-Cabanas“. Durant aquests nou anys es van programar 662 sessions. La primera pel·lícula projectada fou “La maldición de Frankenstein“, el febrer de 1961 i l’última, “Atraco imperfecto“, el novembre de 1969. El preu de l’entrada va passar de les 8 ptes. de les primeres sessions, a les 12 ptes. dels últims anys.

Relació de les pel·lícules projectades entre 1961 i 1969

1967.- El 7 d’abril i pensant en la festa de Sant Isidre, es convoca una reunió entre el Cabildo de la Hermandad, l’Ajuntament i el rector Mn Josep Balateu per tal de buscar la millor manera d’agermanar castellans i catalans.  El nou sistema de quotes  no va funcionar, la festa es va tancar amb pèrdues i es va crear un cert malestar al poble. El Hogar del Productor de la Obra Sindical de Educación y Descanso, no es va dissoldre però va quedar sense socis. La Sociedad Recreativa de “Educación y Descanso”, fundada el 1952, queda suspesa i es crea una “Comisión de Fiestas” formada per  l’Ajuntament i la Hermandad, actuant de secretari Josep Noguer Guerra. Van ser presidents de la Comissió de Festes, Jaume Puig Pagès, Jaume Serra Rebarter, Ramon Prunella Teixidor, Agustí Pujolar Castañer, Pere Ylla Llombart…

1970.- El 22 de febrer es convoca una nova assemblea presidida per Narcís Tubau Parada, en la qual es torna a reconèixer el deute. Aquest mateix any s’elegeix el nou president de la Hermandad, el Sr. Jaime Puig Pagès. Sota la seva presidència es va confeccionar una nova relació de posseïdors de Títols amb nom i cognoms i la descripció de les quantitats que se’ls hi devia, inclòs l’increment del cost de la vida.

Acta de l’assemblea del 22 de febrer de 1970
signada per “Narciso Tubau Parada, jefe de la Hermandad i Juan Serra Mont, secretario

1976.- El decret de 8 d’octubre, assigna el Sindicat a la AISS (Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales)

Amb l´adveniment de la democràcia, el marc legal fou reformat i les antigues Hermandades Sindicales transformades en cambres agràries locals. Foren establertes com a corporacions de dret públic pel R.D. 1336/77, i passaven a ser òrgans consultius de l´administració en la preparació, aplicació i elaboració de normes que afectessin l´interès agrari i òrgans de col·laboració per al desenvolupament i millora agrària. Establia també que els òrgans de govern eren el ple i el president. 
La gestió i tramitació de la Seguretat Social Agrària dels agricultors era portada per una Comissió Local de la Mutualitat Agrària, així que s´han conservat actes, documentació de l’anomenada corresponsalia, cotitzacions, liquidacions, afiliacions al règim especial agrari, petició de pensions, jubilacions i baixes per accidents … A: FONS ACAE110-130 / Cambra Agrària Local de Cabanes.

1979.– La Hermandad ja actua amb el nom de Cambra Agrària Local de Cabanes

Local Social

1980.-  El 30 de juny, es va plantejar per part de l’Alcalde i algun regidor de crear l’Agrupació Cultural Recreativa de Cabanes.

1982.- Cambra Agrària Local de Cabanes. L’11 d’agost es reuneixen el president, els vocals i el secretari per parlar de les reformes que s’han de fer al local del “Sindicat”. L’Ajuntament està disposat a pagar les despeses a canvi de poder usar el local indefinidament. Es subscriu un conveni entre el president i l’alcalde per a l’ús del local, sense que això pressuposi una cessió de la propietat que queda a mans de la Cambra Agrària.

1985/91.- La «Cambra Agrària Local» cedeix gratuïtament el local de l’antic «Sindicat» a l’Ajuntament. Es restaura i modernitza l’edifici i es destina a «Local Social».

1985.- A la reunió de Junta celebrada el 10 de maig, la Cambra Agrària acorda cedir gratuïtament la finca a l’Ajuntament de Cabanes, amb aquestes condicions:

 • L’edifici  s’ha de destinar a Centro Cultura, recreativo y cívico-social
 • L’immoble no es podrà vendre durant 99 anys
 • L’Ajuntament ha de cedir i acondicionar, dins el mateix edifici, un espai d’uns 50 m2 per a local de la Cambra Agrària
 • Es nomena Jaume Puig Pagès com a representant de la Cambra davant el notari

1985.- El Ple municipal del 6 de setembre acorda acceptar la donació amb les condicions pactades i nomenar l’alcade, Josep Terrats Gimbernat com a representant de l’Ajuntament davant el notari

1986.- Es tramita l’expedient de resolució de transmissió de bé immoble per cessió de la Cambra Agrària Local a l’Ajuntament de Cabanes. ACAE110-130-T1-15

1986-1991.- Es porten a terme les obres d’arranjament de l’edifici que tenen lloc en dues fases, primer la sala i posteriorment el bar.

Dibuixos de la segona fase del projecte de reforma de local per a centre cultural (1988)

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

1987-88.- Es crea l’Associació Cultural i Recreativa de Cabanes, presidida per Joan Llanet Payró i amb Núria Hubach Nogués de secretària. Josep Noguer Guerra hi col·labora com a cobrador. A part d’ocupar-se de l’organització de les festes, el 1988 editaren la primera “Revista de Cabanes”, publicació anual que es va mantenir un mínim de 7 anys.

1991.- El dissabte 18 de maig, a les 12 del migdia, s’inauguren les obres del Local social i de la Cambra Agrària. A partir del 18 de gener de 1992 s’obre al públic el bar del Local Social.

2009/10.- Es reforma el bar del «Local Social» i s’inicien els obres d’ampliació de l’edifici, aixecant un pis sobre el bar.

2016.- Es porta a terme l’arranjament del primer pis del «Local Social» per destinar-lo a sala polivalent.

2017.- S’inaugura la sala “El Sindicat”, al primer pis del Local Social. En motiu de la inauguració es va preparar un quadre resum de la història de l’edifici des del 1932 al 2017, un tríptic i una exposició de la història del Sindicat Agrícola de Cabanes formada per set plafons: cronologia, els socis, l’edifici, la construcció, reglaments i estatuts, cartes i oficis, actes.

Fonts:

 • Arxiu Municipal de Cabanes
 • Notes i memòries de Josep Noguer Guerra. Documents cedits per Quimet Pey i Quimeta Viñolas
 • Documents cedits per Marta Noguer i Plujà i Lídia Altimira Noguer

Bibliografia:

Recull de premsa: