Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


12 comentaris

Cabanes. Casals amb història

Antònia Gimbernat i Gou. Cabanes. Casals amb història. Ajuntament de Cabanes, 2021

A totes les poblacions s’hi apleguen unes quantes famílies que durant llargs períodes de temps, per la seva situació econòmica i social, han ocupat els llocs clau des d’on han determinat el desenvolupament del municipi. Amb el temps, aquests llinatges han bastit els edificis singulars que, encara avui en dia, marquen empremta dins el teixit urbanístic dels nostres pobles i, alhora, són les famílies que ens ofereixen més informació documental.
Prenent com a punt de partida la descripció dels grans casals de Cabanes, alguns encara ara ben conservats, i d’altres malmesos o ja desapareguts, el llibre ressegueix l’origen i les vivències de les famílies que hi van viure i els lligams que es van establir entre les diferents nissagues alhora que ens desvetlla petites històries i anècdotes del municipi i de l’època.
Després d’un apartat dedicat als orígens del poble, amb el recull cronològic d’alguns documents que donen fe de la seva existència des de fa més de 1000 anys, aquest llibre segueix un itinerari a través de diversos indrets i carrers per descriure els diferents casals i la genealogia, fets, i anècdotes de les famílies que els van aixecar i mantenir, algunes documentades des dels segles XIII i XIV.
Les descripcions, entre poètiques i realistes, que Montserrat Vayreda va dedicar a Cabanes dins la seva obra «Els pobles de l’Alt Empordà», publicada per primera vegada el 1979, ens acompanyen a l’inici de cadascun dels capítols.

IntroduccióFonts i bibliografia

Casals i famílies:

 1. Mas de Sant Feliu de Cadins: Els Puig Casadevall · Els Pont (àlies Romaguera) · Els Gorgot · Els Aguer
 2. Can Carreras: Dels Corcoll als Despuig · Els Carreras · Els Conill · Els Puig
 3. Mas Ribas: Els Maimó i els Ribas
 4. Can Brusés i can Mont
 5. Els Ramis
 6. Can Turà: Els Pagès-Bassols
 7. Can Vanover: Els Vergés-Brugat
 8. Porxada de Les Voltes-Mas Roca: Els Roca i els Albert
 9. El Casino: Els Gimbernat

Algunes de les imatges del llibre

 • Carrer Fondac i portal de can Brusés. Any 1982. Font: Gil Capallera


Cartell i fotos de presentació del llibre (14/7/2021) – Fotos de Xavi Toral i Josep M. Dacosta

 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Josep M. Dacosta
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Josep M. Dacosta
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Xavi Toral
 • Foto: Àlex Hernández

Mapa de situació dels casals


2 comentaris

Can Vanover

Can VanoverMés informació: Cabanes. Casals amb història

Can Vanover es troba al carrer Canal, núm. 16. És un edifici de planta baixa i tres pisos, el més alt dels quals forma una galeria d’arcs de mig punt.

Descripció

Situat dins del nucli urbà de la població de Cabanes, al bell mig del terme, formant cantonada entre el carrer Canal i el carrer Espolla. Edifici cantoner de planta rectangular, format per dos cossos adossats. El cos principal presenta la coberta de teula d’un sol vessant i està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. A la planta baixa presenta un gran portal d’accés d’arc de mig punt adovellat amb grans peces. A la dovella clau hi ha un escut decorat i gravat amb una creu i les inicials “IHS” al centre. Sota seu, gravada a la pedra, la inscripció “IOA : VANOVER 1604”. Al pis hi ha tres balcons exempts, dels que destaca el de l’extrem de llevant, bastit amb carreus de pedra i la llinda plana gravada amb la data 1604 i una creu central. Les obertures de la segona planta són finestres balconeres amb baranes de ferro i bastides amb maons. A les golfes hi ha una galeria d’arcs de mig punt, sostinguts per pilars quadrats i bastits amb maons. La construcció és bastida amb pedres de diverses mides, desbastades i sense treballar, amb diverses refeccions al parament bastides amb maons.Can Vanover

Notícies històriques

El carrer del Canal suposa el primer eixample urbà de la vila durant el segle XVIII. Tot i que aquesta és una casa de principis del segle XVII, els dos pisos i les golfes es varen afegir al segle XIX. A la dovella central hi ha gravada la data en que fou bastida la casa: 1604.

A: Pat.mat

Can Vanover

L’aspecte de l’edifici, amb l’escut gravat sobre la porta adovellada i la llinda del balcó, fa suposar que l’origen de la casa es deu a una família de prestigi però no se’n troba cap referència als registres parroquials de primers del segle XVII. D’aquesta època es coneix l’existència de dues famílies Vanover, a Castelló d’Empúries i a La Tallada, però res les relaciona amb Cabanes.

Com a detall curiós cal ressenyar que la data de 1604 la trobem també a la pica baptismal de l’església parroquial i al peu de la creu de terme que hi havia hagut al pedró.

A finals del segle XVIII, la casa apareix citada a l’inventari dels béns de Jaume Pont Casadevall i Puig, àlias Romaguera, signat el 9 de novembre de 1789. En aquest document es descriu una casa:

…situada en dit lloch de Cabanas, y debant del rech del molí, que afronta á solixent ab un carrer públich estret, [242v] á mitgdia ab lo carrer ó camí públich debant del rech, á ponent ab Rafel Vergés y Brugat, notari habitant en Olot, y á tramontana, part ab dit notari Vergés y part ab altre carrer…

La descripció de l’immoble, fa pensar que la casa de Rafel Vergés i Brugat, seria l’edifici que coneixem com a can Vanover. No tenim cap document que ens digui si Rafel Vergés va comprar la casa Vanover o si la va heretar, però en tot cas no hi pogué residir gaire ja que va exercir i morir a Olot, sense fills coneguts.

La seva germana Francesca i els seus descendents, en canvi, sí que van viure sempre a Cabanes i és possible que heretessin l’immoble. De fet, els propietaris actuals són descendents de Francesca Vergés i Brugat.

Bibliografia: