Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


6 comentaris

Josep Pagès i Dalmau

Josep Pagès i Dalmau (Cabanes, 25/02/1864 – Juan-les-Pins, França?, 21/11/1932)

Fill de Vicenç Pagès Portell i Rosa Dalmau Angelet, casats a Vilabertran el 25 de setembre de 1856, va néixer a Cabanes el 25 de febrer de 1864 i va ser batejat l’endemà a la parroquia de St. Vicenç.

Reconegut com a metge a la República Argentina, va oferir un edifici del carrer Colón per tal de poder-hi fer una nova escola pública de nens, que es va inaugurar el setembre de 1927.

Vegeu: Escoles de Cabanes (Construcció: 1927 i 1930)

El 22 de gener de 1929, “Publicacions de la terra” edità un text del Sr. Mateu Coll (mestre de Cabanes entre 1921 i 1933) titulat La nova escola de nens, on es fa un reconeixement al Sr. Josep Pagès i Dalmau.

Per desig del mateix Sr. Pagès, no se li va fer cap homenatge. Tampoc va permetre que es donés el seu nom a un carrer, tal com demanava el poble i va acordar l’Ajuntament al Ple municipal del 15 de setembre de 1934.

Ple Municipal 1034

Un edicte del 9 de maig de 1936, signat per l’alcalde Josep Noguer confirma que Josep Pagès vaEdicte_1936 deixar un llegat per facilitar assistència gratuïta de metge i llevadora a les persones sense recursos: Aquest Ajuntament, vetllant pels interessos del habitants necessitosos de la població, ha fet les gestions necessàries per tal d’esbrinar les deixes o llegats efectuats pel Doctor Pagès a l’Hospital de Figueres i en conseqüència es posa en coneixement dels veïns, que dintre el plaç de 8 dies, poden anar a la Secretaria, a donar els noms, tots aquells caps de casa, que no posseixin bens de cap classe, a l’objecte de poder-los auxiliar gratuïtament en dit Hospital

La generositat de Josep Pagès i Dalmau també va ser reconeguda públicament al Ple municipal del del 10 dePle Municipal 1936 maig de 1936, on es demana colocar una inscripció a la porta d’entrada del nou edifici i, a ser possible, una fotografia a l’interior.

Fou nomenat Fill Predilecte de Cabanes.

Al mateix document es dóna coneixement del llegat que va deixar a l’Hospital de Figueres per tal que els cabanencs necessitats poguessin rebre assistència gratuïta i s’acorda fer les gestions necessàries per aconseguir el testament per tal de conèixer les últimes voluntats del Sr. Pagès en quan al llegat a l’hospital, l’escola de nois, el material escolar, la servitud del camp de davant de l’escola, etc.

Al fons de l’Hospital de Figueres capsa 343 (Arxiu Comarcal Alt Empordà) es conserva:

1) Un codicil manuscrit del 15 de maig de 1930 signat davant el notari Salvador Dalí on es fa esment d’un testament de l’octubre de 1929 (not. Tomàs Forns) i es manifesta que “ha sido preocupación del otorgante la que los vecinos de Cabanas y de Vilasacra, necesitadots de hospitalización tengan durante sus enfermedades la debida asistencia médica y farmacéutica asi como todas las atenciones y cuidados que necesitan los enfermor y para ello lega al Santo Hospital de Caridad de Figueras los bienes siguientes:” … segueix una relació de propietats. S’afegeix que si l’hospital no admet aquesta condició el llegat quedarà sense efecte, que sempre que s’hagin de tractes temes relacionats amb l’administració d’aquests béns la junta de l’hospital ha d’admetre a l’alcalde de Cabanes i al mestre de nens de Vilasacra amb veu i vot a la junta.

2) Un document mecanoscrit amb la liquidació que ha de cobrar l’Hospital de la Caritat de Figueres, de l’hereu del Sr. Josep Pagès Dalmau per l’administració que el seu representant ha portat de les finques deixades a l’Hospital en el terme de Vilasacra entre el 21/11/1932, data de la mort del Sr. Josep Pagès i el 23/6/1933, data de la tradició notarial del llegat.

3) Minuta de la notaria de D. Salvador Dalí i Cusí (any 1933).

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Al DOGC republicà de l’any 1936, al departament de Sanitat hi va aparèixer l’edicte  22-4-1936: sobre la Fundació del Dr. Josep Pagès i Dalmau, signada pel Director General d’Assistència Social, J. Irla.

Més informació:


1 comentari

Metges

Vegeu també: Dispensari municipal

 • Blaha Casals, Gregori (Mataró, ?-Cabanes, 1836)
 • Brusés Majó, Joan (Figueres, 1894-1970). Fill de Josep Brusés Vergés (Figueres, 1864-1925) i de Teresa Majó Vidal, el 31 d’agost de 1936 va obtenir la plaça de metge interí de Cabanes.
 • Brusés Portell, Joan (Cabanes, 1827-Figueres, 1891)  Fill de la família Brusés va néixer a Cabanes l’any 1827 i va exercir com a metge a Figueres.
 • Campmany Coll, Ramon. Era fill de farmacèutic. Mentre estudiava a l’Institut, el 1907, va ser premiat en Religió, Física i Fisiologia i Higiene i el 1908, en Història Natural. El 1913 va participar en el sorteig per entrar a l’exèrcit.
  Es desconeix quan va arribar a Cabanes, però el 1919 ja hi està documentat. L’acta municipal del 30 d’agost de 1936 hi diu … Vist que el Metge …  d’aquest Municipi Srs Ramon Campmany Coll …  han abandonat llurs cárrecs, ignorant-se el seu actual parador, s’acorda declarar-los cessants, amb pèrdua de tots els drets … es nomena amb caràcter interí pel cárrec de Metge titular al veí de Figueres, Sr. Joan Brusés i Majó

 • Carreras y Ugas, Pelegrin de.- Natural de Viladamat, metge de Cabanes a mitjans del s. XIX. El 14 de desembre de 1863, ja vidu, es va casar a Llers amb Anna Sibecas Bonal, de Llers.
 • Guardiola Mallol, Veremundo (1928-2016)
 • Heras, pare i fill
  • Narcís Heras i Vicens (Cabanes, 1903-Figueres 1979)
  • Jordi Heras i Trias (Peralada, 1933-Figueres, 2018)
 • Llombart Pagès, Josep (Cabanes, 1857-1905). Metge i investigador, va inventar el Trabmull, un medicament per curar ferides i cremades.
 • Pagès i Dalmau, Josep (Cabanes, 1864-?)
 • Sunyer, Tomàs i Pere (pare i fill) van viure i exercir com a metges de Cabanes, al llarg del segle XVIII.
  • Tomàs Sunyer (Torroella de Montgrí, 1702-Cabanes, 1765)
  • Pere Sunyer (Cabanes, 1738-1797)

Relació temporal de metges:

 • 1941/1973.- Heras Vicens, Narcís
 • 1960/1977.- Heras Trias, Jordi. Els primers anys com a metge ajudant i des del 1973 com a titular
 • 1977/1993(abril).- Veremundo Guardiola Malloll
 • 1993.- El metge titular fou Dr. Xavier Moncosí de Borbón (en comissió de serveis),  però per llicència reglamentària qui va atendre els pacients va ser el Dr. Xavier Carmelo.
 • 1993 (octubre).- Josefina Santiago i Pla (metgessa interina). El 31 d’octubre de 1998 se li va retre l’acte d’acomiadament.
 • 1998 (octubre).- Sebastià Alvarez i Rigol
 • Des de poc després de la creació d’Albera Salut: Rosa Fortià Camós