Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


1 comentari

Rafel Vergés Brugat

Més informació: Can Vanover  –  Cabanes. Casals amb història

Rafel Vergés Brugat (Cabanes, 1714-Olot, 1795) Notari
Batejat a Cabanes el 14 de gener de 1714, era fill de Miquel Vergés i Margarida Brugat, el 1744 ja treballava de notari a Castellfollit de la Roca, on va exercir com a notari titular, entre 1746 i 1758.

El 5 de gener de 1744 es va casar amb Mariangela Casellas Serra, filla de Rafel Casellas, notari de Besalú. Es desconeix si Rafel i Mariangela van tenir fills.

Més endavant va passar a la notaria d’Olot. Així ho fa constar l’inventari dels béns de Jaume Pont Casadevall i Puig, àlias Romaguera, signat el 9 de novembre de 1789. En aquest document es descriu una casa

…situada en dit lloch de Cabanas, y debant del rech del molí, que afronta á solixent ab un carrer públich estret, [242v] á mitgdia ab lo carrer ó camí públich debant del rech, á ponent ab Rafel Vergés y Brugat, notari habitant en Olot, y á tramontana, part ab dit notari Vergés y part ab altre carrer

La descripció de l’immoble, fa pensar que la casa de Rafel Vergés, seria l’edifici que coneixem com a can Vanover. No tenim cap document que ens digui si Rafel Vergés va comprar la casa Vanover o si la va heretar, però en tot cas no hi pogué residir gaire ja que va exercir i morir a Olot, on també va morir el seu pare Miquel Vergés. La seva germana Francisca i els seus descendents, en canvi, sí que van viure sempre a Cabanes i podria ser que fos ella o els seus hereus els qui van acabar essent els propietaris de l’edifici.

Al testament de Jaume Brusés, vidu de Mariàngela Vergés, signat el juny de 1770 hi diu: … Fou fet lo predit testament per boca de dit testador en lo lloch de Cabanas en la casa del Sr Rafel Brugat y Verges notari, pres y publicat per mi Francisco Fageda prevere y sacrista de Cabanas... Encara que hi hagi un canvi d’ordre dels cognoms, segurament aquest notari, sigui Rafel Vergés Brugat.

Rafel Vergés va morir a Olot, als 85 anys, el 30 d’abril de 1795.

D’aquesta mateixa època es conserva un document a l’Arxiu de la Corona d’Aragó amb aquesta descripció: Causa de Rafael Aguer, labrador del lugar de Cabanes, corregimiento de Girona, contra José Vergés, notario de la villa de Olot, y otros (any 1771) Codi: ES.08019.ACA/8.2.11//ACA, REAL AUDIENCIA, Pleitos civiles, 13526.

Possiblement es refereixi a Rafel Aguer Aguer (1728-1785), però es desconeix si José Vergés era fill o familiar de Rafel Vergés.

Més informació: