Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


1 comentari

Rafel Vergés Brugat

Més informació: Can Vanover  –  Cabanes. Casals amb història

Rafel Vergés Brugat (Cabanes, 1714-Olot, 1795) Notari
Batejat a Cabanes el 14 de gener de 1714, era fill de Miquel Vergés i Margarida Brugat, el 1744 ja treballava de notari a Castellfollit de la Roca, on va exercir com a notari titular, entre 1746 i 1758.

El 5 de gener de 1744 es va casar amb Mariangela Casellas Serra, filla de Rafel Casellas, notari de Besalú. Es desconeix si Rafel i Mariangela van tenir fills.

Més endavant va passar a la notaria d’Olot. Així ho fa constar l’inventari dels béns de Jaume Pont Casadevall i Puig, àlias Romaguera, signat el 9 de novembre de 1789. En aquest document es descriu una casa

…situada en dit lloch de Cabanas, y debant del rech del molí, que afronta á solixent ab un carrer públich estret, [242v] á mitgdia ab lo carrer ó camí públich debant del rech, á ponent ab Rafel Vergés y Brugat, notari habitant en Olot, y á tramontana, part ab dit notari Vergés y part ab altre carrer

La descripció de l’immoble, fa pensar que la casa de Rafel Vergés, seria l’edifici que coneixem com a can Vanover. No tenim cap document que ens digui si Rafel Vergés va comprar la casa Vanover o si la va heretar, però en tot cas no hi pogué residir gaire ja que va exercir i morir a Olot, on també va morir el seu pare Miquel Vergés. La seva germana Francisca i els seus descendents, en canvi, sí que van viure sempre a Cabanes i podria ser que fos ella o els seus hereus els qui van acabar essent els propietaris de l’edifici.

Al testament de Jaume Brusés, vidu de Mariàngela Vergés, signat el juny de 1770 hi diu: … Fou fet lo predit testament per boca de dit testador en lo lloch de Cabanas en la casa del Sr Rafel Brugat y Verges notari, pres y publicat per mi Francisco Fageda prevere y sacrista de Cabanas... Encara que hi hagi un canvi d’ordre dels cognoms, segurament aquest notari, sigui Rafel Vergés Brugat.

Rafel Vergés va morir a Olot, als 85 anys, el 30 d’abril de 1795.

D’aquesta mateixa època es conserva un document a l’Arxiu de la Corona d’Aragó amb aquesta descripció: Causa de Rafael Aguer, labrador del lugar de Cabanes, corregimiento de Girona, contra José Vergés, notario de la villa de Olot, y otros (any 1771) Codi: ES.08019.ACA/8.2.11//ACA, REAL AUDIENCIA, Pleitos civiles, 13526.

Possiblement es refereixi a Rafel Aguer Aguer (1728-1785), però es desconeix si José Vergés era fill o familiar de Rafel Vergés.

Més informació:


1 comentari

Notaris

Notaria de Cabanes

[…] Els fons notarials del districte de Figueres pel seu volum, més de set mil llibres, i per l’antiguitat d’algunes de les seves notaries, com les de Castelló i Peralada, constitueixen un dels principals fons notarials de la demarcació gironina.

La relació de notaries que componen el districte són les següents: Borrassà, Cabanes, Cadaqués, Capmany, Castelló d’Empúries, Cistella, Darnius, Figueres, Garriguella, La Jonquera, LLadó, Llançà, Llers, Maçanet de Cabrenys, Mollet de Peralada, Navata, Pau, Peralada, Roses, Sant Climent-Espolla, Sant Llorenç de la Muga, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador, Sant Quirze de Colera, Siurana d’Empordà, Vilabertran i Vilanant.

Atès el gran nombre de notaries que constitueixen el districte, el catàleg dels protocols es presentarà en dos volums. En aquest primer s’incluen vuit notaries amb un total de 4.663 unitats descrites i que es distribueixen de la següent manera: Borrassà, 57 – Cabanes, 9 – Cadaquès, 24 – Capmany, 7 – Castelló d’Empúries, 2.677 – Cistella, 19 – Darnius, 35 – Figueres, 1835 […]

[…] Cabanes. El lloc de Cabanes consta documentat al segle X dins el comtat de Peralada. El 982, per exemple, surt esmentat en donacions d’alous del seu terme al monestir de Sant Pere de Rodes. El castell de Cabanes és esmentat des del segle XIV, formant part dels dominis dels vescomtes de Rocabertí. A principi del segle XVII Francesc Jofre de Rocabertí, comte de Peralada i vescomte de Rocabertí, s’intitula també senyor de les baronies de Vilademuls, Navata i Sant Llorenç de la Muga i del castell de Cabanes.

Tenim molt poques dades de la seva notaria i són també ben pocs els volums que se n’ha conservat. El primer notari que tenim documentat és Bernat Ferrer que s’intitula notari públic del lloc de Cabanes per autoritat del nobel senyor vescomte de Rocabertí. De fet, tot sembla indicar que la notaria de Cabanes formava part del districte de la de la vila i comtat de Peralada, almenys a partir del segle XVI, tal com veurem en referir.nos a la notaria de Peralada.

Ens consta que a finals del segle XVI, concretament l’any 1598, Dalmau Castelló, notari de la vila de Monells, ven al notari Miquel Cellers la notaria i escrivania de la vila de Peralada i també la del castell de Cabanes. Per la seva banda, el pare de l’esmentat vescomte Francesc Jofre de Rocabertí, Dalmau de Rocabertí, sense tenir en consideració l’esmentada venda, havia llegat en el seu darrer testament la notaria i escrivania públiques de Cabanes al notari de Peralada Pere Ferrer. Aquest fet provocà una controvèrsia que portà a haver de restituir, al fill de l’esmentat Miquel cellers, la notaria del castell de Cabanes el 19 de desembre de 1612. En l’acte d’aquesta restitució, firmada en el palau del comte, se salva el domini directe que correspon al vescomte i es mana que qualsevol persona que tingés en poder seu escriptures de la notaria i escrivania de Cabanes les lliurin i restitueixin al seu propietari.

L’any 1668 ens consta que el magnífic senyor Joan Cellers, doctor de la sala tercera de la Reial Audiència del Principat domiciliat a Barcelona, és senyor útil i propietari de la notaria i escrivania de la vila de Peralada i del lloc de Cabanes. El 30 d’octubre  d’aquell mateix any l’honorable Jaume Mir i Pujades, mercader de la vila de Figueres, com a procurador de l’esmentat Cellers, nomena notari substitut d eles citades notaria i escrivania Benet Bertan Corça, notaria reial de la vila de Figueres. […]

[…] Els notaris d’aquest llocs petits devien compaginar la feina amb d’altres notaries: Bernat Ferrer, que per autoritat del noble senyor vescomte de Rocabertí és notari públic del castell de Cabanes, també s’intitula alhora notari públic del castell de Campany. […]

[…] L’any 1499 trobem l’establiment fet pel vescomte a favor del notari Joan Peres de la notaria de la vila de Peralada i llocs i parròquies de Vilatenim i Palol. Aquests dos últims llocs els trobem sempre associats a la notaria de la vila de Peralada ja que “són del distret” de l’esmentada notaria i escrivania. A les notaries de Palol i Vilatenim de vegads també hi trobem associada “la de lo loch castell e terme de Cabanes que és tambñe notaria i escrivania de destret”. […]

[…] La perpetuació de nissagues de notaris, tan freqüent en el món notarial, també la trobem a Peralada, per exemple amb els Peres alguns membres de la qual han estat ja esmentats: Dionís Peres (fill de Joan Peres, notari al qual el vescomte havia establert l’any 1499 la notaria de la vila de Peralada i llocs i parròquies de Vilatenim i Palol) el trobem l’any 1512 regint les esmentades notaries i al del castell de Cabanes […].

Joan Viu [notari de Castelló per autoritat del Comte d’Empúries i de l’abat de Sant Pere de Rodes, rebia el tractament d’Honorable]

L’abat de Sant Pere de Rodes tenia privilegi per a nomenar els notaris que actuaven en els llocs de les seves jurisdiccions i el 24 d’agost de 1523 estableix a favor de Joan Viu i dels seus successors, la notaria del monestir, Marzà, Vilanova de la Muga i Llançà, que eren llocs on el monestir de Sant Pere de Rodes hi tenia establertes notaries.

Joan Viu, fill d’Hipòlit Viu sastre de Castelló d’Empúries, el 1512, havia estat nomenat substitut del notari Dionís Peres i com a tal degué actuar com a notari de Cabanes. El 1543 es va casar amb la cabanenca Gràcia Corcoll. L’any 1547, Galceran Falcó actua com a substitut de Joan Viu, notari i senyor útil de la notaria del monestir de Sant Pere de Rodes.

A: Catàleg dels protocols del districte de Figueres (II), per M. Àngels Adroer i Pellicer, Erika Serna i Coba, Santi Soler i Simon. Fundació Noguera, Barcelona, 2004

Altres referències:

 • Segle XIII.

A: Arnall i Juan, Ma Josepa. Notes i documents per a la història de Les Escaules al segle XIIIAnnals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Vol. 20 (1987)

  • […] A més, convé assenyalar que molts documents estan refrendats per notaris de Llers i de Cabanes, llocs que pertanyien igualment als vescomtes de Rocabertí […]
  • […] Respecte als notaris que hem esmentat de Cabanes, tenim notícia de tres el nom dels quals és Berenguer, Ramon i Bernat que actuen el 1203, 1243 i 1265 respectivament (13). […]
  • […] 1203, octubre, 1, (s. 11.) Trasllat del document d’aquesta data fet 1 de desembre del 1265 que conté un establiment emfiteutic atorgat per Berenguer de Cases, la seva muller Paciana, els seus fills i els seus germans a favor dels també germans Arnau i Ramon Fortià d’un molí situat al terme de Les Escaules, prop del riu La Muga. Els emfiteutes paguen d’entrada deu sous melgoresos i un cens cada any de cinc mitgeres d’ordi per Nadal. El document original fou redactat per Berenguer, escrivà de Cabanes i el trasllat va ésser autoritzat per Bernat, notari públic de l’esmentat lloc. […]
  • […] 1243, agost, 26. (s. 11.) Capitulacions matrimonials d’Ermessenda, filla d’Ermessenda Garner, de Les Escaules, amb Joan Celler, del mateix lloc. Ella rep en heretament el mas l’hort de la seva mare i el marit aporta també el seu mas amb totes les pertinences entre les quals un hort i una «honor». Si un dels cònjuges moris abans que l’altre. El que sobrevisqués rebria cent sous melgoresos en concepte de l’esponsalici. Vidal, prevere d’Olm, fou qui va escriure l’acte per manament de Ramon, notari públic de Cabanes.[…]
  • E. Bernat Poc (1247)Bernat de Molins defineix a Guillem de Güell, cavaller de Llers, Joan Cuieches de Llers, home propi seu, i rep per això un home d’aquest, Ramon Forner, de Taravaus. E. Bernat Poc, notari de Cabanes. Data 10 de juliol de 1247. A: Marquès, Josep M. Documents de Sta. Maria de Lledó, anteriors al s. XIV conservats a l’Arxiu Diocesà de Girona. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos, 22 (1989)
 • Segle XIV
  • 1307, maig, 18. Trasllat (28 d’abril 1316) de l’establiment emfitèutic d’una peça de terra que fa Pere sa Riera, procurador del Convent del Sant Sepulcre de Peralada, a Pere sa Mata de Cabanes. El document original ha estat redactat pel notari Pere Teixidor, notari de Cabanes. El trasllat (28 abril 1316) ha estat escrit i tancat per Jaume Barraca, notari de Peralada (1295-1322) (AHG170-471-T2-182)
  • 1310. AHG170-395-T2-160. Capbreu fet a favor del monestir de Vilabertran. Data(es) 1363, març, 26 – 1387, març, 29 [CODI DE REFERÈNCIA]: AHG Pe 1310 [NOTARI]: FERRER, Ramon ; RICARD, Pere [DESCRIPTORS]: Capbreus / Cabanes, Vilabertran, Perelada [CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES]: Foli, ca. 200 f. + 1 document solt. Sense enquadernació. Districte notarial de Figueres. Peralada
  • Pere Lluch
   • 1344.- Document signat el 10 kalendes d’octubre del 1344 (22 setembre 1344), per Pere Lluch, notari públic del castell de Cabanes. Venda perpètua de Pere Llorens de Vilatenim, de consentiment i voluntat de Ramon Vilatenim i Pere Maler, els seus tutors, a favor de Perpinyà Comte del mateix lloc, d´una vinya amb la terra que estava assentada al mateix terme, … A: ACAE110-293-T2-54. Fons Família Pagès de Vilatenim
 • Segle XV
  •  1414, octubre, 27 [NOTARI] Guillem Pons, notari del castell de Cabanes, per autoritat de la comtessa d’Empúries. [LLOC] Castell de Cabanes (AHG170-471-T2-10)
  • Joan Andreu Malera (1420-1452). A l’article d’Enric Mirambell i Belloc, Els protocols notarials històrics de Peralada, hi apareixen referenciats quatre llibresliber_Malera
   d’aquest notari, amb aquestes dates: (1423-1438 (?)); (1434-1439); (1447); (1425-1436, Capbreu de Cabanes), i a l’article del mateix autor Els protocols notarials històrics del districte de Figueres, hi apareix Cabanes, amb referències a dos llibres del notari Andreu Malera: (1432-1441) i (1417-1427) i a l’index s’hi esmenta: MALERA, Joan Andreu PERALADA (1423-1439). Altres referències:
   • Llibre. Data: 1423, abril, 26 – 1424, setembre, 30. Foli, 198 f. Sense enquadernació. Les últimes actes són de 1425 a 1430. Fragment. Llibre de Cabanes.  Codi: AHG170-395-T2-380.
   • Llibre. Data: 1447, octubre, 10 – 1452, desembre, 13.  Foli, 240 f. Sense enquadernació. Llibre de Cabanes.  Codi: AHG170-395-T2-381
   • Referència: Testament d’Elisenda de Pau, vídua de Pere de Pau. Institueix hereva universal a Elisenda, filla de Pere Galceran de Cartellà, cavaller, i néta de Francesc de Pau. 1435 , maig, 10. Monestir de Sant Feliu de Cadins. Descripció: Instrument autoritzat per Joan Andreu Malera, notari públic dels castell de Cabanes, per autoritat del vescomte de Rocabertí.- Monestir de Sant Feliu de Cadins.- Llatí: lletra capital ornada “I”.- 670 x 642 mm. Codi: AHG170-395-T2-1600
  • 1471, juliol, 18. Venda de censal feta per Tomàs Deulosall, fuster de Cabanes, a Joan Sarray, donzell.
   [NOTARI] Salvi Pagès, notari senyorial del vescomte de Rocabertí i substitut de Dionís Peres, notari de Peralada i del castell de Cabanes (AHG170-471-T2-194)
 • Segle XVI
  • 1549. AHG170-382-T2-2520. Inventaris i encants [CODI DE REFERÈNCIA]: AHG Ca 2318 [NOTARI]: Notari no identificat [DESCRIPTORS]: Cabanes , Castelló [CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES]: Foli. Sense enquadernació. Es tracta de cinc escriptures d’inventari. Entre elles un inventari del castell de Cabanes de 1549 (Districte notarial de Figueres. Castelló d’Empúries)
  • 1579/1601. AHG170-395-T2-740. Manuale instrumentorum receptorum in castro de Cabanis. Data(es) 1579, agost, 17 – 1601, juny, 18 [CODI DE REFERÈNCIA]: AHG Pe 508 [NOTARI]: PRAT, Pere [DESCRIPTORS]: Cabanes [CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES]: Quart, 76 f. + 5 documents solts. Enquadernat en pergamí. [SISTEMA D’ORGANITZACIÓ]: Conté índex. Actua en nom de Pere Ferrer. Aquest volum conté el Manual de 1588-1599 del mateix notari i el Manual de 1601 de Pere Ferrer
  • 1589/1590. AHG170-394-T2-5. Caputbreve Censum, iurium et redditum quos et qua Magn. Michael Vedruna mercator […] in Castro et termino de Cabanis Data(es) 1589, novembre, 19 – 1590, abril, 6 [CODI DE REFERÈNCIA]: AHG Pu 1 [NOTARI]: Aymo, Jaume (àlies Navarra) [DESCRIPTORS]: Capbreus / Cabanes [CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES]: 32 f. Vegeu el Capbreu de Pau de 1606, de Jaume Aymó, el de Joan Payró,de 1658, amb els quals forma un sol volum. Districte notarial de Figueres. Pau
 • Segle XVII
  • 1611/1615. AHG170-395-T2-835. Caputbreve censuum et jurium nobilis domini Anthici de Barutell et de Bestraca quos et que recipit in castro de Cabanis Data(es) 1611, maig, 28 – 1615, setembre, 14 [CODI DE REFERÈNCIA]: AHG Pe 506 [NOTARI]: GARAU, Miquel [DESCRIPTORS]: Capbreus / Cabanes [CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES]: Ca. 100 f. Vegeu el Capbreu de St. Bernat de Peralada de 1611-12 del mateix notari, amb el qual forma un sol volum
  • 1626/1633. AHG170-395-T2-919. Liber inventariorum Data(es) 1626, desembre, 11 – 1633, juliol, 1 [CODI DE REFERÈNCIA]: AHG Pe 1344 [NOTARI]: Palol, Jeroni de ; Poch, Joan Salvador [DESCRIPTORS]: Inventaris / Cúria de Peralada / Cabanes, Peralada [CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES]: Quart, 91 f. + 8 documents solts. Sense enquadernació. Fragment
  • 1638-1639. Jaume Grau.  Llibre de cúria. 1638, desembre, 26 – 1639, desembre, 14. Cúria de Cabanes. Foli, 100 f. + 8 documents solts. Sense enquadernació. Codi: AHG170-379-T2-6
  • 1698/1699. Llibre de Cabanes (1698, desembre, 27-1699, des., 24) 350 folis. Enquadernació pergamí. Conservació deficient. AHG Pe 808
 • Segle XVIII
  • Pere Heras (1700-1720).  Prothocollum manuale […] In quo Instumenta extra dictum comitatum [Empuriarum] […] 1700, gener, 9 – 1720, maig, 3. Codi:  AHG Ca 1583. Actua a Maranyà, Cervià, Sant Mori, la Jonquera, Cabanes, Vilarnadal i Sant Feliu de Pallerols

Més informació:

Guia del fons del Districte notarial de Figueres. Cabanes. Inventari/catàleg del fons. Arxiu Històric Girona. FONS AHG170-379

 • Andreu Malera, 1417-1441
 • Joan Barris, 1461-1489
 • Gaspar Thió, 1520-1549
 • Jaume Grau, 1638-1639
 • Notari no identificat

Districte de Figueres. Cabanes (1417-1639) – 9 llibres.  Els fons notarials de l’Arxiu històric de Girona