Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història

Sindicat Agrícola-Inventari

Vegeu: Sindicat Agrícola de Cabanes

Arxiu Municipal de Cabanes

 • 1932.- Estatutos de la “Asociación instructiva y recreativa Juventud Democrática” Cabanas. Data: 27/1/1932. 1 document cedit pel Sr. Pere Serra Colomer i 2 documents cedits per la família Altimira-Noguer
 • 1932.- Sobre amb tres fotos de la construcció de l’edifici (1932). Tamany  (12×18 cm)
 • 1933/1941.- 18 cartes i oficis  relacionades amb el Sindicat Agrícola i/o l’Associació Juventut Democràtica Instructiva Recreativa. Documents malmesos per la inundació del 1987
 • 1985.- Aceptación donación finca por la Cámara Agraria Local. Acta del Ple Municipal, 06/09/1985
 • Fons NoguerCedit a l’Ajuntament de Cabanes en data desconeguda
  • Venda perpètua atorgada per Josep Serra Tuébols i Margarida Cristina Cendra a favor del Sindicato Agrícola de Cabanas, representat per Josep Noguer i Pomés. Escriptura de compra dels terrenys per edificar el local del Sindicat agrícola. Notari: D. Ramon Vandellós i Marturet, de Figueres. Data: 30/11/1932
  • Acte conciliatori d’Antònia Prim Clos contra Josep Serra Tuébols i el president del Sindicat Agrícola
  • Contracte i descripció de les obres per a la construcció d’un edifici pel Sindicat Agrícola de Cabanes. Signat per Josep Noguer i Pomés, Josep Marcó Estela, Josep Serra Tuébols i Pere Ramis Daró, representants del Sindicat Agrícola i Simón Gratacós Oliveres, mestre de cases. Data: 03/10/1932
  • Projecte d’edifici per al Sindicat Agrícola: Cabanes. Façana i Planta (plànol a escala 1:100)
  • «Reglamento General del Sindicato Agrícola de Cabanas» (1932). Signat el 13 de maig de 1932 pels socis fundadors
  • Cupons de préstec d’aportació. Títols de préstec per valor de 100 ptes. amb els cupons de venciment.
  • Notes. Documentació i memòries del Sindicat Agrícola de Cabanes, des de la seva fundació l’any 1932 en endavant. Actes de la Hermandad, anys 1954, 1957, 1970
  • Acta, any 1983. Cámara agraria local de Cabanas.
  • Condicions per recuperar els edificis requisats durant la Guerra Civil
  • Document de cessió de la finca a l’Ajuntament de Cabanes. Data: 1985-1986
 • Fons Família Noguer. Cedit a l’Ajuntament per les Sres. Marta Noguer Plujà i Lídia Altimira Noguer, el maig de 2016
  • Estatutos de la “Asociación instructiva y recreativa Juventud Democrática” Cabanas. Data: 27/1/1932. (2 exemplars)
  • Llibre “Diario” amb el registre dels cobraments efectuats pel comptador del Sindicat Agrícola de Cabanes des del 5 d’octubre de 1932, data d’inici de l’entitat, fins l’11 de desembre de 1938
  • «Libro de socios». Registrat el 7 de juliol de 1937 a la Delegació del Servei de Cooperació Agrícola de la Generalitat de Catalunya, conté la relació dels 74 socis fundadors i la llista completa dels 172 socis inscrits al Sindicat el gener de 1937
  • «Reglament de la sub-secció instructiva i recreativa del Sindicat Agrícola de Cabanes». Signat el 8 de gener de 1937 per Josep Noguer, president i Josep Serra, secretari
  • «Reglamento General del Sindicato Agrícola de Cabanas» (1932). Signat el 13 de maig de 1932 pels socis fundadors
  • Matriu d’un talonari de rebuts del Sindicat Agrícola de Cabanes, amb data del 1934. Conté algunes anotacions econòmiques i històriques
 • Publicacions. Editat en motiu de la inauguració de la sala El Sindicat
  • Tríptic – Set plafons exposició – Quadre

Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà

Arxiu Nacional de Catalunya

Font: Pere Serra i Colomer