Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història


3 comentaris

Capellans

Documents que esmenten beneficiats i clergues. Font: Arxiu Diocesà de Girona: Lletres i protocols | Notularum

Segle XIV

 • Francesc de Roure, de Cabanes, promet fer el servei de Ponç d’Olives, domer d’Agullana, 17 agost 1324.
 • Joan Taberner, beneficiat de Peralada, Dalmau Sunyer, sagristà de Sant Climent Sasebes i Ramon Panissar, beneficiat de Cabanes, renuncien els seus beneficis en vista a permutar-los, 6 desembre 1324.
 • A Ramon Calvet, beneficiat de Cabanes. Llicència d’absència per tres anys, 15 febrer 1326
 • Testimonial a favor de Ramon Calvet, beneficiat de Cabanes, 15 febrer 1326
 • Roderic Sabata als clergues de Cabanes. Molí Figuera, Guillem Hospital i Arnau Moner tenen excusa per haver estat absents a la comunia contra Guillem Batlle; els dos primers són moners, amb molí al riu Muga, i el darrer estava malalt, 26 novembre 1326
 • Al sagristà de Cabanes. El bisbe Pere, a presentació de Marquesa, abadessa de Sant Feliu de Cadins, confirmà per al benefici fundat per Perpinyà clergue, vacant per renúncia de Bernat de Brugada, a Bernat des Clopols. Li doni possessió, 25 abril 1327
 • Als clergues de Cabanes. Providència similar al num. 1168 a favor de Perpinyà Vicenç, 31 octubre 1327
 • Als clergues de Vilamalla i Cabanes. Guillem Baró i Guillem Ferrer, nuncis que habiten a Sant Feliu de Cadins, són excusats de no haver participat a la comunia contra Guillem Batlle, i no excomunicats, 27 gener 1328
 • Als clergues de Cabanes. Pere de Vilar, parroquià, es queixa que el tenen per excomunicat per no haver anat a la comunia contra Guillem Batlle i asegura ser septuagenari. L’admetin, 8 abril 1328
 • Als parroquians de Peralada. Vacant el benefici fundat per Bernat de Molins per renúncia de Bernat Gros, Jaume Sarraí, cavaller de Cabanes, presenta Arnau Saló, que és acceptat, 22 juny 1331
 • Guillem de Vilar, beneficiat de Cabanes, promet fer a Navata el servei de Pere de Pols, mestre de l’escola de gramàtica de Sant Feliu de Girona, amb salari de 9 lliures anuals, 16 abril 1338
 • A la vescomtessa Elicsenda de Rocabertí. Llicència de fer celebrar missa als castells de Sant Llorenç de la Muga i Cabanes, 7 febrer 1340
 • El bisbe, atès que Ramon Rubí, sagristà de Vilamalla, havia llegat a l’altar de Santa Maria d’aquesta església el seu molí de Passeró, situat a Cabanes, i possessions de Sant Mori, i que certs feligresos de Vilamalla hi han afegit altres censos, erigeix un benefici de patronat del mas Rubí de Saus, 14 octubre 1344.
 • A Bartomeu Cervià, domer de Cabanes i Castelló Bru, confrare de la confraria de Cabanes. Mancant administradors de dita confraria, els comissiona per administrar‐la, 30 gener 1348
 • Als curats de Cabanes. Absolguin Berenguera, esposa de Jaume Guerau, que dormint ofegà el seu fill, després que s’hagi abstingut d’entrar a l’església des del dimecres de Cendra al Dijous Sant, 26 setembre 1354
 • Al vescomte de Rocabertí. Faci donar seguretats a Pere Marc de Cabanes, enemic del domer Pere Joan; cas contrari autoritzarà el domer a absentar‐se, 3 març 1357, cf f 65
 • A Vicenç de Roure, beneficiat de Cabanes. Atès que a Cabanes hi ha una confraria que no té procurador ni confrares, però si rendes, se’l nomena administrador, 21 abril 1357
 • Als clergues de Cabanes. Es prorroga el termini per fer un retaule i una imatge de Santa Maria, 7 abril 1362
 • Es remet a Pere Joan, domer de Cabanes, la pena per tracte il∙lícit amb una dona i per haver apadrinat un nen sense llicència, 15 juliol 1363
 • Pere Joan, domer de Cabanes, que ha fundat un benefici en aquesta església, l’assigna a Miquel Beló, 5 febrer 1377
 • A les monges de Cadins. Llicència de traslladar‐se a Cabanes durant la guerra, 31 gener 1385
 • Als clergues de Cabanes. Llicència, mentre duri la guerra, de celebrar dins la força de Cabanes, 20 febrer 1385
 • A Bartomeu Quintana, sagristà de Peratallada. Llicència d’absoldre matrimons clandestins, 13 gener 1387; semblant al de Cabanes, ibid
 • Als clergues de Cabanes. Llicència a causa de la guerra de celebrar missa dins els murs, 22 desembre 1389; semblants a Vilallonga, f 76, Esponellà, f 76v i Castell d’Empordà, f 77v

Segle XV

 • A Bernat Ros, domer de Cabanes. Llicència d’absentar‐se i fer servir el benefici per fra Andreu de Vila‐seca, de l’orde del Sant Sepulcre, comanador del Sant Sepulcre de Peralada, fins a primer de juny, 28 abril 1400.
 • A Berenguer Ponç, sagristà de Cabanes. Llicència de servir el benefici que obté a la seva església Miquel Valls durant un any, 19 maig 1400.
 • Als clergues de Cabanes. Vacant el benefici fundat per Bernat Batlle i Ramon Batlle per permuta de Bernat Maimó, ha estat conferit a Joan Sala, a presentació dels tres domers de Cabanes; li doni possessió, 19 juliol 1400
 • A Joan Sala, que té beneficis a la seu, a Torroella de Montgrí i a Sant Esteve de Banyoles, i una renda eclesiàstica a Bàscara. Dispensa per poder acceptar el benefici fundat per Ramon Batlle i Bernat Batlle a Cabanes, 19 juliol 1400.
 • A Francesc Mieres, prevere de Cabanes. Llicència de fer el servei del benefici que té a Cabanes Bernat Maimó, 19 maig 1400.
 • A Pere Peytaví, beneficiat de Cabanes. Llicència de retenir els beneficis de l’Om i Vilarnadal, 17 setembre 1400.
 • A Francesc Mieres, domer de Cabanes. Llicència de fer el servei del benefici de Joan Sala a Cabanes, 24 setembre 1401.
 • A Pere Peytaví, beneficiat de Cabanes. Llicència de servir el benefici de Joan Sala a la mateixa església 1402.
 • A Pere Perelló, servidor de l’església de Cabanes. Llicència de binar per celebrar al monestir de Sant Feliu de Cadins, 6 abril 1402.
 • A Bernat Ros, domer de Cabanes. Llicència de fer servir la doma per Pere Perelló, obtentor del benefici de la confraria de Sant Antoni de Cabanes, 7 juny 1402.
 • A Guillem Font, beneficiat de Peralada. Comissió, a instància de Pere Toses, beneficiat de la seu, d’absoldre matrimonis clandestins de Peralada, Vilabertran, Figueres, Llers, Cabanes. Sant Climent Sasebes, Rabós, Dalfià, Garriguella, Marzà, Vilanova, Vilatenim i el Far, 15 setembre 1402.
 • A Berenguer Ponç, prevere de Cabanes. Llicència de fer el servei de Miquel Valls a la mateixa església, 23 gener 1403
 • A Joan Sala, beneficiat de Cabanes. Llicència de fer servir el benefici per Francesc Mieres, per residir‐ne un altre a la seu, 16 juny 1403.
 • A Francesc Genís, clergue de Cabanes. Dispensa d’edat, amb 19 anys, per tenir el benefici de Santa Maria de Cabanes, 3 agost 1403.
 • Als parroquians de Cabanes. Vacant el benefici fundat per Guillem Batlle a l’altar de Santa Maria, per òbit de Pere Peitaví, ha estat conferit a Bernat Francesc Genís, clergue, 3 agost 1403.
 • Als preveres de Cabanes. Llicència de servir el benefici de Francesc Genís, 26 juny 1405
 • A Berenguer Pere, obtentor del benefici fundat per Dalmau de Garriga al monestir de Roses. Dispensa per retenir la sagristia de Cabanes, 18 maig 1405
 • A Bernat Ros, domer de Cabanes. Llicència de fer servir el benefici per Pere Joan, 5 juny 1405
 • A Francesc Mieres, Pere Perelló i Pere Joan, preveres de Cabanes. Llicència de servir el benefici de Berenguer Pera, sagristà a la mateixa església, 12 juny 1405
 • Als parroquians de Cabanes. Vacant la sagristia ‘per permuta de Berenguer Pere, ha estat conferida a Joan Negre, 23 novembre 1406
 • A Joan Negre, beneficiat de Peralada. Dispensa per poder retenir la sagristia de Cabanes i un benefici de Roses, 23 novembre 1406
 • A Joan Mestre, sagristà de Cabanes. Llicència de fer el servei de Miquel Valls a la mateixa església, 24 novembre 1406
 • A Pere Joan, beneficiat de Cabanes. Llicència de fer servir el benefici, 27 setembre 1407
 • A Joan Negre, sagristà de Cabanes. Llicència de fer el servei de Miquel Valls a la mateixa església, 7 desembre 1407
 • A Pere Joan, beneficiat de Sant Pere a Cabanes. Llicència de fer servir el benefici, 27 gener 1408
 • A Joan Negre, beneficiat de Peralada. Dispensa per poder retenir el benefici de Sant Pere de Cabanes, 27 setembre 1408
 • A Pere Joan, prevere. Dispensa per poder tenir la sagristia i la doma unides de Cabanes, i el benefici fundat pel cavaller Dalmau a Santa Maria de Roses, 27 setembre 1408
 • A Guillem Bernat, prevere de Cabanes que serveix l’església d’Orriols. Llicència de fer el servei de la capella de Sant Nicolau de Calabuig, 16 novembre 1408
 • A Joan Sala, domer de la seu de Vic i obtentor d’un benefici de Cabanes. Dispensa per poder retenir el benefici de Sant Jaume de Bàscara, 11 febrer 1408
 • Als parroquians de Cabanes. Possessòria de la doma, permutada per Francesc Milleres, a favor de Guillem Bernat, 2 maig 1408
 • A Guillem Bernat, domer de Cabanes. Llicència de fer servir el benefici per fra Andreu de Vilaseca, de l’orde del Sant Sepulcre, comanador del Sepulcre de Peralada, 17 maig 1408
 • Als feligresos de Cabanes. Possessòria de la sagristia, permutada per Joan Negre, a favor dePere Joan, 27 setembre 1408
 • Als clergues de Cabanes. Possessòria del benefici de Sant Pere, permutat per Pere Joan, a favor de Joan Negre, 27 setembre 1408
 • Joan Negre permuta la sagristia de Cabanes i el benefici fundat per Dalmau de Garriga a Roses amb Pere Joan, prevere, obtentor del benefici de Sant Pere de Cabanes, 27 setembre 1408.
 • A Honorat Alió, prevere de Llers. Llicència d’apadrinar un fill de Pere Capmany, de Cabanes, 18 gener 1409
 • A Miquel Valls, Guillem Audes i Pere Roig, preveres de Peralada. Comissió per informar sobre un cens que es proposa imposar Andreu Valls, de Cabanes, a fi de dotar un aniversari, 15 febrer 1409
 • A Guille Bernat, domer de Cabanes. Llicència de fer servir el benefici per Andreu de Vila‐seca, comanador del Sepulcre de Peralada, 18 juny 1409
 • A Pere Palló, beneficiat de Cabanes. Llicència de fer el servei de Joan Negre a la mateixa església, 26 octubre 1409
 • El bisbe uneix la sagristia i la doma de Cabanes, que tenen cada una 15 lliures de renda, 18 octubre 1447

Segle XVI

 • Hi ha hagut el dia 6 de febrer a la nit qui ha trencat les portes de l’església de Cabanes, ha robat joies i ha incendiat. S’hi destina jutge comissari episcopal, 16 febrer 1530
 • Miquel Vilar, clergue de Figueres, permuta el diaconil de Sant Gregori amb Antoni Vilar, canonge de la Seu, obtentor del benefici de les Onze Mil verges de Figueres, de la Santa Creu de Llers, de Santa Maria de Cabanes, de Sant Esteve de Vilacolum i diaconil de Sant Iscle d’Empordà, 15 abril 1532.
 • Certificació de possessòria dels beneficis de les Onze Mil verges de Figueres, de Santa Maria de Cabanes, de Sant Esteve de Vilacolum, i diaconil de Sant Iscle d’Empordà, permutats per Antoni Vilar, canonge de la Seu, a favor de Miquel Vilar, clergue de Figueres, 15 abril 1532.
 • A súplica d’Antiga, esposa d’Andreu Fanar, xipeller de Peralada desaparegut, que havia fet donació a Vicenç Aguer, pagès de Cabanes del dret de patronat del benefici de Santa Caterina de Peralada, el vicari general confirma la donació, 20 maig 1540
 • Execució de lletres papals que confereixen el benefici de Sant Pere de Cabanes, vacant per òbit de Joan Arrufat, a Miquel Jofre, clergue.
 • Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Sant Pere de Cabanes, vacant per òbit de Miquel Jofre, a Joan Requesens, clergue, 25 juny 1579
 • Francesc Bellver, obtentor del benefici de Sant Pere de Cabanes, estableix un camp de tres vessanes situat en aquest lloc a Quirze Pont, prevere, 7 maig 1597
 • Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria de Cabanes a Jacint Mauri, clergue, s. d.

Segle XVII

 • Execució de lletres del nunci que confereixen el benefici de Santa Maria del Llop de Cabanes a Gregori Lledós, clergue, 13 maig 1611; la possessió, f 66.
 • Execució de lletres del nunci que confereixen a Pere des Llor, prevere, el benefici de Santa Maria de Cabanes, 25 maig 1619; la possessió, f 134.
 • Llicència a Cabanes de treballar en diumenge per portar material a la nova capella de sant Sebastià i enrunar la vella, 30 abril 1630.
 • Comissió per beneir una campana i dues esquelles a Cabanes, 26 desembre 1635.
 • Llicència a Cabanes, de beneir la nova capella de sant Sebastià, 10 juny 1654
 • Llicència de beneir l’església de Sant Feliu de Cadins, de Cabanes, restaurada per les monges cistercenques del Mercadal, 31 juliol 1663
 • Jaume Nogués pren possessió de la doma de Cabanes, vacant per òbit de Josep Lloansí, 17 març 1666
 • Indulgència papal a Cabanes, 14 gener 1667.
 • Llicència a Cabanes, de representar la Presa de Christo, 14 març 1677.
 • Jaume Nogués pren possessió de la doma de Cabanes, vacant per òbit de Josep Lloansí, 17 març 1666

Segle XVIII

 • Salvador Miró pren possessió de la doma de Cabanes, vacant per òbit de Joan Millesa, 7 setembre 1709
 • Pere Dalmau pren possessió de la rectoria de Cabanes, 7 març 1710
 • Nicolau Vingut pren possessió del benefici de Santa Maria de Cabanes, 18 agost 1713
 • “Vidimus” de relíquies dels sants Vicenç i Generós, donades a Jaume Pont, pagès de Cabanes, 10 maig 1783

Segle XIX

 • Llicència d’erigir la confraria del Roser a Cabanes, amb estatuts, 1830
 • Indult d’oratori privat a favor de Rafaela Maranges i Vila, de Cabanes, 1872
 • Indult d’oratori privat a favor de Rafaela Maranges i Vilar i Concepció de Conill i Maranges, per extendre a Figueres el privilegi que tenen per Cabanes, 1882
 • Indult d’oratori privat a favor de Matilde Cabanel i Stadieux, de Cabanes, 1887

 

Capellans del segle XVIII

A l’entrada del cementiri s’hi poden veure unes quantes lloses, tres d’elles amb inscripcions funeràries que són, junt amb la pica baptismal, unes de les poques restes que ens queden de l’antiga església parroquial.  Són les làpides de quatre capellans, morts al llarg del segle XVIII. Vegeu:

Jaume Puig, Julià Roca i els germans Salvador i Vicens Miró

 • Jaume Puig (Cabanes, 1652-1708)
 • Els germans: Salvador Miró (Navata, 1679? – Cabanes, 1729) i Vicens Miró (Navata? – Cabanes, 1735)
 • Julià Roca (Sant Feliu de Pallerols, 1728 – Cabanes, 1788)

Josep Roca Sorrell, prevere resident a Cabanes, fill de Narcís Roca Miquel, de Cabanes i de Maria Sorrell, de Sant Pere Pescador (casats a l’octubre de 1749). Testament signat el 8 de febrer de 1781. Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà. ACAE110-192-T2-497

Capellans dels segles XIX-XXI

Rectors de la parròquia, des de 1820