Cabanes – Alt Empordà

retalls d'història

Segles XVIII-XIX-XX. Documents

___ INVENTARI___


DOCUMENTS TROBATS AL MAGATZEM DEL LOCAL SOCIAL (Mal estat de conservació)

Administració Municipal (s. XVIII-XIX-XX) [1 caixa]

1. Administració general

 • 01.01. Títols del municipi. Terme municipal. Símbols locals. Delimitació, atermenament i amollonament del terme municipal
  • 1889.- Acta del deslinde y amojonamiento del término municipal del pueblo de Cabanas. Signat per les comissions de Cabanes i Peralada. Amb la relació de les 16 fites que separen els termes des del Camí d’Espolla fins el Rech de la Viuda, on comença el terme de Vilabertran.
  • 1928.- Acta de deslinde y amojonamiento de los términos municipales de Cabanas y Llers (18/2/1928). Amb la relació de 4 fites
  • 1928?.- Acta de deslinde y amojonamiento de los términos municipales de Cabanas y Peralada (sense data). Amb la relació de 16 fites
  • 1929.- Deslinde del Término Municipal de Figueras con el de Cabanas (Figueres, 24/1/1929). Signat per els alcaldes i secretaris de Figueres i Cabanes i per Antonio Papell, celador municipal. Plànol, Escala 1:4000, 50x23cm., manuscrit, 1 fulla, color
  • 1929.- Acta de deslinde y amojonamiento de los términos municipales de Figueras y Cabanas (24/1/1929) 2 exemplars
  • 1930.- 3 convocatòries del Cuerpo de E.M. del Ejército. Depósito de la guerra per efectuar l’atermenament de Cabanes amb Llers (29 abril), Vilabertran/Figueres (13 i ,14 maig),
  • 1943/44.- COPIA Acta de reconocimiento de la línia límite y señalamiento de los mojones comunes a los términos municipales de Cabanas y de … Figueres, Llers, Masarac, Peralada, Pont de Molins i Vilabertran. 7 carpetes
  • 1964.- Expediente de deslinde de un tramo del rio Llobregat de Muga, en término municipal de Cabanas (finca La Llongaña, propiedad del Ayuntamiento). 1 carpeta

2. Hisenda

 • 02.01. Patrimoni. Bens comunals i propis
  • 1723.- Establecimiento perpetuo de un Aigualeix. Traducció: 18/7/1910
  • 1843.- Libreta de cobranza de las tierras comunales (2 fulls 20×30, plegats + 1 full 20×15)
  • 1845.- Libreta de cobranza de las tierras comunales (2 fulls 20×30, plegats)
  • 1855.- Lindes y Cumuns de Cabanes. Relació de finques amb la seva descripció, límits, valor, producció i altres dades (7 fulls, 42×30 cm)
  • 1865.-
   • Ayuntamiento de Cabanas – Relación que la Corporación indicada forma de todas las fincas rústicas y urbanas que radican en su término jurisdiccional y pertenecen bien sean á los propios ó comunes del mismo, bien á los de cualquiera otro de los de la provincia con espresión de su clase, cabida y linderos especie de cultivo á que estan destinados y sus productos totales (1 full a dues cares, 42×30 cm)
   • Hospital de Cabanas – Relación de los censos y censales que administra la Corporación con las noticias conducentes a dar una idea lo mas escueta posible de la importancia y verdaderos rendimientos que la componen (1 full, 42×30 cm)
  • 1890.- Inventario que con arreglo al R.D. de 16 Diciembre de 1889, forma este Ayuntamiento de todos los bienes, valores y derechos pertenecientes a este municipio (1 full 31×43, plegat)
  • Carpeta que conté relacions de fincas de propios.
   • 1893.- Bienes de propios. Relacion que forma el Ayuntamiento de este pueblo de los productos, gastos y utilidades de cada una de las fincas así rústicas como urbanas que pertenecen a propios (1 full 21×30)
   • 1894.- Bienes de propiedad. Relación que forma el Ayuntamiento de este pueblo de los productos, gastos y utilidades de cada una de las fincas así rústicas como urbanas que pertenecen a propios (1 full 30×42, plegat)
  • ??? .- Esborrany que fa referència a la reclamació per la tala i venda de quatre arbres dels terrenys comunals del Salitar, adquirits per establiment del comte de Peralada, el 8 de desembre de 1723
  • 1911.- Certificat del secretari de l’Ajuntament donant fe que uns terrenys del Salitar o Turells que el municipi va adquirir per establiment del Comte de Peralada formen part de l’inventari del patrimoni municipal
  • 1916.- Esborrany d’instància demanant la liquidació de les indemnitzacions per la venda dels béns desamortitzats.
  • 1917.- Carta referent als drets de l’Ajuntament sobre una finca de 86 vesanes de El Salitar i una de 55 vesanes a La Garriga. Signat per Jorge Perelló
  • 1922.- Carta de la Secció Facultativa de Montes fent saber que els «Montes» han passat districte forestal de la província que depèn del Ministerio de Fomento i informant del retorn d’uns documents.
  • 1936?.- Qüestionari referent a bens comunals. Esborrany
  • 1943.- Relació dels béns mobles del municipi amb el seu valor i data de compra (1 full 22×32 + 2 fulls 15,5×21,5)
  • 1952.- Relación de bienes del estado radicantes en este término municipal – Relación de las fincas exentas temporalment de contribución – Ralación de los terrenos comunales, extensión de cada una de las fincas y destino dado a cada una de ellas (3 fulls)
 • 02.02. Intervenció
  • 1863.- Relaciones y demás que le han acompañado para el presupuesto de refundición que comprende el año 1862 y los primeros meses del 1863 y para el de ampliación que comprende …los seis primeros meses del 1863
 • 02.02.02. Pressupostos municipals
  • 1862.- Presupuesto municipal para 1863 (22×31)
 • 02.04. Fiscalitat. Amillaraments
  • 1885/86. Apéndice al amillaramiento en el que constan las alteraciones que la propiedad y los contrinbuyentes han esperimentado durante el año económico de 1885 a 1886 (1 full 32×45, plegat)
  • 1888.- Cartilla de evaluación de la riqueza territorial. Pueblo de Cabanas (27/1/1888)
 • 02.05. Juntes i comissions
  • 1925.- Llibre d’actes de la Junta Pericial (1925-1971)
  • Documents diversos (1961-1964)

5. Sanitat / Beneficència i assistència social

 • 05.05. Centres sanitaris municipals. Hospital de pobres
  • 1828.- Poder otorgado por el Magco. Ayuntamiento del lugar de Cabanas, a favor de D. Franco. Balot y Pagés Hacendado de la Villa de Perelada. En poder de d. Alberto Xirau y Tuegols. Not. de Perelada a 31 Agosto de 1828. L’alcalde Josep Brugat i els regidors Andreu Bracumart, Antoni Tuegols, Joan Miró i Joan Serra com a administradors del Sant Hospital de pobres i de la caritat nomenen procurador del Sant Hospital a Francesc Balot i Pagès, hisendat de Peralada.
  • 1856.- Estado de los censos y censales que percibió el Hospital de pobres de este pueblo (9/3/1856)
  • 1865.- Hospital de Cabanas – Relación de los censos y censales que administra la Corporación con las noticias conducentes a dar una idea lo mas escueta posible de la importancia y verdaderos rendimientos que la componen (1 full, 42×30 cm, cosit juntament amb una relació de finques de l’ajuntament)

6. Obres i urbanisme

 • 06.03 Obres d’infraestructura. Plànols
  • 1869.- Proyecto de rectificación que por medio de estacada pretende realizar el magnífico Ayuntamiento del pueblo en Cabanas en el Río Muga, partido de Figueras (Figueres, 30/4/1869). Aprovat per Alejandro Comalat, mestre d’obres. Escala 1: 2000 horizontal, 1:100 vertical, 63×45, manuscrit, 1 fulla, color.
  • 1952.- Plano topográfico del canal a través de la población (Girona, oct. 1952). Aparellador: R. Castells Torrent. Escala 1:200, 190×32 cm, manuscrit majúscules, color
 • 06.04. Immobles municipals: construcció i manteniment
  • 1892.- Plech de condicions baix les quals se subastaran los travalls de construcció de la brandilla del cor de la iglesia de est poble, ab los poders y condicions següents… Signat el 26 de desembre de 1892 per l’alcalde, els regidors i 9 veïns.
  • Notes sobre la construcció de les escoles i full manuscrit amb descripció de la casa anomenada «Porchu» de Josep Pagès i Dalmau (1925/1930)
  • 1948.- Plano para la construcción de una casa vivienda de un Sr. Maestro. Claudio Díaz, arquitecte (març, 1948). Una carpeta amb: projecte/memòria d’habilitació de l’antiga escola de nens per a vivenda, plànols, memòria i projecte.
  • 1950.- Proyecto de casa vivienda para los Sres. Maestros. Claudio Díaz, arquitecte (nov. 1950) Una carpeta amb: projecte/memòria, plànols, plec de condicions i pressupost (3 exemplars)

11. Ensenyament

 • 11.08. Juntes i Comissions municipals d’ensenyament
  • Llibre d’actes de la Junta municipal de Enseñanza (1955-1969)
  • Documents diversos (1958-1980)

12. Cultura

 • 12.01. Festes populars i festa major
  • Cartells, programes, documents, … (1962-1983)

DOCUMENTS DIVERSOS

 • ???.- Relació de finques de Peralada (1 full)
 • 1807.- Escriptura de repartiment d’un camp
 • 187_.- Model de full d’allistament
 • 1912.- Ofici instant al Sr Joan Gratacós Pallicer a refer un rec que havia fet desaparèixer Jaume Pallicer (2 còpies)
 • 1927.- Factura del «Taller de Herrería de Federico Tuébols»
 • 1974.- Cadins (2 cartes) 1 de la Comisión del Patrimonio Histórico-Artístico del Ministerio de Educación y Ciencia demanant informació sobre el propietari de Santa Maria de Cadins i la resposta de l’Ajuntament.

DOCUMENTS TROBATS A CAL SECRETARI (Mal estat de conservació)
Documents administratius: Oficis, cartes i esborranys

___ (s. XIX) ___

Documents diversos [1 caixa]

1830

 • maig, 14.- Esborrany de carta signada per Vicente Brusés i una nota
 • desembre, 11.- Martí Arnall, batlle de Peralada, informa que ha de reparar la carretera de Peralada a Vilabertran i demana el suport de dos carros i dos peons durant un dia

1831

 • gener, 26.- Relació de comptes pendents de cobrament reclamats per Narciso Font
 • juny, 25.- Carta explicant la situació dels comptes de les contribucions des de l’any 1815 al 1829
 • setembre, 23.- Notificació d’avis per a Geronimo Soler i Antonio Canteñs en relació a la caixa de reclutament
 • setembre, 17.- Ofici del poble de «S. Pablo de la Calzada»
 • setembre, 29.- Carta manifestant que D. Antoni Conill reclama 980r
 • desembre, 22.- Ofici demanant a l’Ajuntament i al Rector de la parròquia que informin sobre la conducta de Mauricio Municoy, que es troba a la presó

1832

 • gener, 10.- Ofici del «Gobernador Militar y Político del Corregimiento de Figueras» informant que el rector es nega a donar la relació de la «manda pía» i exigint el compliment
 • març, 28.- Ofici de l’Ajuntament de Figueres demanant si un any enrere al terme de Cabanes s’ha comès algun robatori i en aquest cas qui eren les víctimes i si es van obrir diligències

1838

 • octubre, 4.- Circular de la Diputació de Girona demanant l’inventari de las «alhajas» de les esglésies
 • octubre, 10.- Avís d’expedició d’un ban del Capità General
 • octubre, 10.- Ofici del «Gobierno de Figueras y su Distrito» instant a presentar-se davant del «Cuerpo Diocesano bajo a multa de 15 r en su defecto»
 • octubre, 10.- Ofici de la «Comisión de Arbitrios de Armortización del partido de Figueras»
 • octubre, 11 i 12.- Circular de la Comandància d’armes de Peralada reclamant el cobrament de la contribució pel manteniment de l’exèrcit als punts de fortificació
 • octubre, 13.- Esborrany de carta
 • ?? .- Esborrany de reclamació a morosos

1840

 • gener, 11.- Ofici de «Intendencia de la Provincia de Gerona» informant del repartiment de les contribucions
 • gener, 25.- La «Junta electoral de Sres Oficiales del Batallón de Milicia Nacional de esta Villa (Peralada) y Pueblos comarcamos» nomena «Cabo Brigada D. Pedro Serra individuo de la Milícia Nacional de ese Pueblo» (Pere Serra i Prim)
 • febrer, 9.- Ofici convocant per al reconeixement del terme a fi de preparar la contribució cadastral (encapçalat amb el segell de l’Ajuntament)
 • febrer, 10.- Ofici de la «Comisión Subalterna de Arbitrios de Amortización del Partido de Figueras»
 • febrer, 10.- Ofici de la «Diputación Provincial de Gerona»
 • febrer, 26.- Ofici del President de la Diputació de Girona en relació a l’impost que grava el consum de carn fresca
 • agost, 14.- Ofici de la «Comisión de la Instrucción Primaria de la provincia de Gerona» notificant que D. Pedro Abdón Anglada ha presentat una queixa al·legant que l’Ajuntament ha donat la seva plaça de mestre a Pelegrino Carreras i que reclama la seva reincorporació i l’abonament del sou
 • agost, 26.- Ofici de la «Junta Diocesana de Dotación y Clero del obispado de Gerona» adreçat al rector de la parròquia
 • agost, 26.- Ofici de la «Junta Diocesana de Dotación y Clero del obispado de Gerona» reclamant a Alcaldes i Rectors la relació dels «fruits» recollits i dels contribuents que han de pagar «primícia» i el 4% del que s’ha recollit
 • agost, 29.- Ofici de «Intendencia de la Provincia de Gerona» reclamant el delmedel 1837
 • desembre, 11.- Carta signada al castell de Sant Ferran informant del mal estat de la tresoreria i demanant quina quantitat pot aportar el poble

1876-77-78-79-82-83

 • Esborranys d’agraïment al mestre

sense data

 • Notificació de l’import de les despeses de fortificació del poble (14598,30)
 • Resposta a l’ofici de convocatòria per tractar el nomenament d’un pèrit i per practicar un nou reconeixement del terme en relació a la contribució cadastral
 • Ofici informant de la formació d’una «taba»
 • Nota demanant al Sr. Pou que es canviï el nom de la contribució del Sr. Savá
 • Esborrany de carta
 • Carpetes

___ Segle XX ___

Segona República (1931-1936) [1 caixa]

 1. Sanitat (1935/1936)
 2. Armes i allistaments (1935/1936)
 3. Comptabilitat municipal (1934/1936) + Cartes comercials (1936)
 4. Documentació municipal (1935/1936)
 5. Serveis agropecuaris (1935/1936) + Declaracions ramaderia (1935/1936)

==========

Guerra Civil (1936-1939) [1 caixa]

 1. Allistaments i notificacions militars
 2. Atenció a refugiats i orfes de guerra
 3. Càrrecs públics
 4. Confiscació d’immobles i propietats
 5. Instrucció pública
 6. Personal municipal
 7. Documents diversos: bans, edictes, notificacions … i toponimia municipal
 8. Serveis agropecuaris

==========

Repressió franquista (1939-1944)  [1 caixa]

 1. Lleves 1915/1942. «Relación filiada de los mozos pertenecientes al expresado reemplazo y su situación actual»
 2. Lleves 1923/1941. Lleves que van participar a la Guerra Civil
 3. Lleves 1915/1935. Depuracions
 4. Presoners i represaliats. Circulars
 5. Víctimes de la Guerra Civil. Subcarpetes: Pere Puig Vida (mutilat de guerra) – Josep Terrats Carbó (assassinat)
 6. Personal militar (1939). Regimiento Infantería La Victoria, 28
 7. Personal militar (1944). Regimiento Artillería, 20 i 22
 8. Racionament. Assistència Social i Beneficència

==========

Franquisme (1939-1946) [2 caixes]

Caixa-1

 1. Patrimoni (1939-1944). Creus de terme
 2. Permisos d’obres (1944)
 3. Servicio Nacional del Trigo (1944-1945)
 4. Impostos (1944)
 5. Beneficència (1940-1944)
 6. Declaracions de collites (1940)
 7. Documents provinent del Govern Civil
 8. Documents varis (1939-1944) i (1940)
 9. Lleves. Compareixences i notificacions

Caixa-2 (1946): Serveis Agropecuaris – Abastaments – Sindicats verticals i Falange Española – Documents diversos

==========

Jutjat de Pau de Cabanes (1939/1950) [1 caixa]

 1. Documents diversos